Атакуваха част от новия Кодекс за застраховането

10 Ноември 2015
Атакуваха част от новия Кодекс за застраховането

Отворено писмо срещу част от предложените промени в Кодекса за застраховането разпространиха от Българската асоциация на пострадали при катастрофи и застрахователни експерти. Проектът на новия Кодекс за застраховането бе приет на първо четене от Народното събрание на 7 октомври 2015 г. Според авторите на писмото, тези промени са в ущърб на потребителите, застрахователните дружества и обслужват лобистки интереси.

Един от атакуваните текстове е изричната забрана за сключване по интернет на  задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" и "Злополука" на пътниците, заложена в чл. 322 на проекта.
Онлайн пазаруването не само на стоки, но и на финансови продукти, е практика в цял свят.  Застраховката "Гражданска отговорност на автомобилистите" (ГО) е най-масовата и най-регламентираната, освен това при нея не съществува изискването общите условия да се подписват от двете страни, както е при други застраховки, тоест тя най-лесно би могла да се продава по интернет, ако законодателят реши и ако отпадне стикерът, се казва в отвореното писмо. Неговите вносители припомнят, че Кодексът дава възможност на много по-сложни застраховки да се продават онлайн и недоумяват защо изрично се забранява тази. Това, според тях, оскъпява и усложнява процедурата по покупко-продажба на ГО и не е в интерес нито на потребителя, нито на застрахователя или брокера.
Срещу забраната за онлайн сключване на автомобилната "Гражданска отговорност" се обявиха и от IT-сектора у нас. Оттам разпространиха свое становище, подписано от Българската асоциация на софтуерните компании, Българската уеб асоциация,  ИКТ Клъстер, и "Интерактив Адвъртайзинг Бюро"- България, в  което се казва: "Аргументите, на които се базира предложението на Комисията за финансов надзор за забраната за сключване на застраховка "Гражданска отговорност" онлайн, са неубедителни и не са обвързани с възможностите за технологично решение за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Европейската практика показва, че улесненият достъп и гъвкавата процедура повишават търсенето на услугата, но също така са и предпоставка за създаване на по-добра комуникация и обмяна на данни между застрахователите и органите за контрол и организация на пътното движение". Становището на IT-сектора е изпратено до МВР, Министерство на финансите, Комисия за финансов надзор и до парламентарната комисия по бюджет и финанси в НС. Организациите считат, че предложението за промяна е консервативно и изостава от европейските тенденции за въвеждане на електронни финансови услуги и трябва да отпадне. Те призовават към дискусия по темата, за да бъде изготвено предложение за промяна, което отговаря на пазарната ситуация и е съобразено с тенденциите и държавната политика за развитие на електронно правителство. Не на последно място, задължителна автомобилна застраховка се продава онлайн в 27 страни от ЕС.

Вносителите на отвореното писмо се обявяват категорично и срещу запазването на стикера като неделима част от застраховка "Гражданска отговорност за автомобилистите" (чл. 576, ал. 1), определайки текста като лобистки. Единствената причина стикерът да се запази е да не може застраховката да се продава онлайн. Няма друга логика за запазване на стикера, защото той отдавна е изчерпал своята роля като удостоверителен документ, считат те. След въвеждането на електронна полица, където информация за всяка една застраховка по "Гражданска отговорност" може да се намери в регистъра на Гаранционния фонд и тя постъпва и се обновява в реално време, не е необходим стикер за удостоверяване на наличието на застраховка. Отдел "Пътна полиция” може да провери с таблет или телефон, както и всеки от своя компютър, въвеждайки регистрационен номер или номер на рама на автомобила, дали е налична ГО: http://eisoukr.guaranteefund.org.
Стикерът беше въведен с цел улеснение на "Пътна полиция" при проверките преди наличието на електронния регистър. Оставането му допълнително утежнява процедурата по покупко-продажба на ГО и противоречи на стила на европейските директиви. Всички разумни доводи за отпадането на стикера са ясни и остава въпросът защо е предвидено оставането му? Може би защото цената на стикерите е включена в общата цена на застраховката – в самата премия или като допълнение. Ползвателите на застрахователни услуги заплащат ежегодно между 7 млн. и 10 млн. лв. за един ненужен документ със спорна доказателствена сила. Твърдо сме убедени, че така написан текста открито обслужва частни лобистки интереси на фирми и организации, които нямат интерес от директен достъп на гражданите до този тип финансова услуга, се казва в протестното писмо. До този момент са отпечатани около 40 млн. стикера с единична цена 1,40 лв. за стикер или застрахованите лица до този момент са платили около 60 млн. лв. Трябва да се разбере кой печата стикерите и каква е връзката с вносителите на измененията в КЗ. Освен това с подобни текстове морално се омаловажава големият труд, положен от експерти на "Застрахователния надзор" и на застрахователите, които от години работят по текстовете на КЗ и по транспониране на европейското законодателство, се казва в отвореното писмо.
 
Застрахователните експерти реагират остро и на текстове от новия Кодекс, които, според тях, завишават правомощията на зам.-председателя на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор". Конкретно се посочват разпоредбите за придобиване или увеличаване на квалифицирано участие, които изброяват документите, необходими за представяне пред КФН от страна на желаещото да придобие квалифицирано участие лице. В чл. 71, ал. 2 от проекта е предвидено, че заместник-председателят може, след като са били представени всички необходими документи, да поиска допълнителна информация, необходима за произнасяне по заявлението. Тази разпоредба създава възможност за субективност и неяснота на какви критерии следва да отговаря подготовката за придобиване на квалифицирано участие, считат застрахователните експерти.
Те посочват и чл. 117, който постановява: "Когато застрахователят или презастрахователят е изчислил размера на техническите резерви, капиталовите изисквания, стойността на активите, представени в комисията, в нарушение на закон или подзаконов или друг нормативен акт, заместник-председателят може за целите на осъществявания застрахователен надзор да преоцени или преизчисли всеки от тези показатели".
В писмото е критикуван и текстът (чл. 101. (3)) за одиторите, според който всеки застраховател, съответно презастраховател, трябва да съгласува предварително със заместник-председателя избора на одитор. При положение, че чл. 126 изрично предвижда, че годишните финансови отчети на застрахователя, съответно презастрахователя, както и годишните справки, доклади и приложения се проверяват и заверяват от специализирано одиторско предприятие, което отговаря на определени критерии, защо е необходимо съгласуване със заместник-председателя за избора на одитор решение от компетентността на общото събрание на дружествата, недоумяват вносителите на писмото и посочват, че това може да се приеме за недопустима форма на свръхрегулация от надзорния орган.
Застрахователните експерти предупреждават, че тези, според тях лобистки и противоречащи на европейския дух текстове, както и даването на свръхпълномощия на фигурата на оглавяващия застрахователния надзор, създадат предпоставки за субективно надзираване на застрахователния бранш и за дискриминиране на определени компании от пазара и толериране на други.
Протестното писмо е подписано от председателя на УС на БАЗК Владимир Тодоров и от двама бивши зам.-председатели на КФН, ръководещи управление "Застрахователен надзор" - Борислав Богоев и Румен Гълъбинов.

Виж всички новини
Моля, изчакайте