Автомобилни застраховки

 • Каско

  Имуществена застраховка върху МПС, без релсови, плавателни и летателни средства. Покриват се основни рискове като кражба, грабеж, ПТП, вандализъм, природни бедствия и др

                                                                          Каско на МПС

  Застраховката „Каско на МПС“ е имуществена застраховка върху МПС, без релсови, плавателни и летателни средства. Тя не е задължителна, но е препоръчителна, тъй като осигурява покритие за автомобила срещу различни рискове като пожар, природни бедствия, кражба на автомобила или монтирано в него оборудване, посегателство от страна на трети лица (вандализъм), авария вследствие на пътно-транспортно произшествие и др.

  Договорената застрахователна сума определя максималния лимит на отговорност на застрахователя. Тя не може да надвишава действителната стойност на МПС към датата на сключване на застраховката и се определя от съответната застрахователна компания на база предоставените данни за марката и модела на автомобила, година на производство и други негови технически характеристики.

  Цената на застраховката зависи от вида на автомобила, застрахователнатата сума, възрастта, предназначението му, възрастта на собственика и др. Изчислява се като процент от застрахователната сума, съгласно действащата към датата на сключване на застраховката тарифа на съответния застраховател и може да бъде платена в брой или по банков път, еднократно или разсрочено до четири равни вноски в зависимост от желанието на застрахования. При еднократно плащане на премията повечето застрахователи предоставят отстъпка. Бонуси и отстъпки се предоставят и при подновяване на застраховката при същия застраховател без щети от предходната година, наличие на застраховка „Гражданска отговорност“ в същата компания и др. За определени марки и модели МПС се изисква допълнително монтиране на устройство за защита/GPS тракер от одобрен от съответния застраховател тип, което може да бъде за сметка на застрахователя или на застрахования в съответствие с политиката на избраната застрахователна компания.

  В зависимост от това, дали застрахователната полица покрива всички обичайни рискове, или само част от тях, застраховката автокаско може да бъде пълна или частична. Може да включва безплатно или срещу допълнително заплащане и услугата автоасистанс, която осигурява 24-часова пътна и правна помощ в случай на инцидент.

  Застраховай се Сега!
 • Гражданска отговорност

  Задължителна застраховка за собствениците и ползватели на МПС за причинени имуществени или неимуществени вреди към чужди имущества или трети лица. Законово регламентиран лимит на обезщетение, който след 01.01.2016 г.:

  За събития, настъпили на територията на Р.България:

  1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 420 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица.
  2. за вреди на имущество (вещи) – 2 100 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

  Застраховай се Сега!
 • Злополука на местата в МПС

  Покрива временна или трайна нетрудоспособност в следствие на злополука или смърт.

   

  Застраховка на местата в МПС

  Обект на застраховане:

  Застраховат се задължително всички места посочени в свидетелството за регистрация на МПС, включително и мястото на водача. За МПС със специално медицинско предназначение /линейки/ се застраховат само местата посочени в регистрационния талон.
  Не се застраховат местата на мотопеди.

  Покрити рискове по тази застраховка са:

  - Смърт вследствие злополука.
  - Трайна загуба на работоспособност вследствие злополука.
  - Временна загуба на работоспособност вследствие злополука.

  Изключени рискове:

  Застрахователят не дължи застрахователни суми или обезщетения:
  - за събития, които не са в резултат на ПТП с участието на застрахованото моторно превозно средство
  - при управление на моторно превозно средство от неправоспособен водач, който е под въздействието на алкохол, наркотици, опиати, стимуланти, упойващи и дрогиращи вещества и др. подобни, в това число лекарствени средства, които са противопоказани при шофиране
  - при участие в тренировки и съзтезания с МПС, освен ако не е уговорено друго.

  Застрахователна сума и отговорност на застрахователя:

  Вписаната в застрахователната полица застрахователна сума за едно място е еднаква за всички места в МПС.
  Ако се установи, че в момента на злополука са пътували повече лица /включително шофьора и децата/, отколкото са застрахованите места, се изплаща пропорционално намалена сума, в зависимост от броя на застрахованите места и броя на пътуващите в МПС лица.
  Отговорността на Застрахователя е само за събития, настъпили в резултат на ПТП с участието на застрахованото МПС.
  Застрахователното покритие започва от момента на качване на водача/пътника в застрахованото МПС и приключва при слизане от него.

  Задължителна застраховка на местата на пътниците в обществения превоз

  Застраховка Злополука на пътниците в обществения превоз е задължителна, съгласно действащото законодателство на Република България за всички МПС,които извършват обществен превоз: таксиметрови автомобили; релсови превозни средства; тролейбуси и автобуси; въздухоплавателни средства; всички видове морски и речни плавателни съдове; въжени линии и влекове;

  Обект на застраховане:

  Обект на застраховане по задължителната застраховка Злополука са здравето, животът и телесната цялост на пътниците в средствата за обществен превоз. За пътници се смятат лицата, намиращи се в превозните средства или в непосредствена близост до тях преди качването и след слизането.

  Задължителната застраховка има действие само когато застрахователното събитие е настъпило на територията на Република България.

  Застрахователно покритие:

  Отговорността на застрахователя за изплащане на застрахотелната сума или на съответната част от нея се поражда в случаите, когато вследствие на злополука е причинена смърт или трайна загуба на работоспособност на пътник.
  При настъпване на злополука застрахованият пътник или неговите наследници имат право да искат от застрахователя, с който е сключен договорът, да плати застрахователната сума или съответната част от нея.

  Доброволна Злополука на лицата в автомобила 

  Злополука на лицата в автомобила

  Покрива вредите на пострадалите лица, които се намират в автомобила, в случай на трайна загуба на трудоспособност или смърт в резултат на злополука, настъпили вследствие на ПТП. Застрахователното покритие се простира от момента на качването в МПС до момента на слизане от същото.

  Застрахователната сума се определя от Вас при следните лимити:

  • 10 000 лв.

  • 20 000 лв.

  • 30 000 лв.

  • друга, по договаряне

  Застрахователното обезщетение се разпределя поравно на броя на пострадалите лица в МПС. Така разпределената сума представлява лимит на обезщетение за всяко от тях. Пострадалото лице получава обезщетение в зависимост от определения процент трайна загуба на трудоспособност. При настъпване на най-лошото събитие обезщетението се изплаща в пълен размер на законните наследници.

   

  Застраховай се Сега!
 • Зелена карта

  Унифициран сертификат за наличие на валидна застраховка гражданска отговорност за държавите членки на ЕС и държавите членки на споразумение „Зелена карта“

   

  Сертификат Зелена карта

   

  На основание чл. 261 ал.3 от Кодекс за застраховането, със задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите и срещу заплащане на допълнителна премия, може да се предостави покритие за трети държави, участващи в системата „Зелена карта”, чиито национални бюра на застрахователите не са страна по Многостранното споразумение. Тези държави са: Албания, Босна и Херцеговина, Беларус, Израел, Иран, Мароко, Молдова, Македония, Черна гора, Русия, Тунис, Турция и Украйна.

  Покритието може да се предостави едновременно със сключване на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите или по време на действието й. Във втория случай покритието за трети държави се предоставя с добавък към сключената застраховка.

  Различните застрахователни компании предоставят сертификат Зелена карта при различни условия. В някои случаи полицата Гражданска отговорност на автомобилистите трябва да е скючена еднократно или да бъдат събрани всички остващи неплатени вноски. Други застрахователи допускат издаването на сертификат Зелена карта по полица на вноски до датата на падежа на следващата неплатена вноска и издаване на нов сертификат с всяка следваща вноска.

  Част от застрахователите предлагат безплатен сертификат Зелена карта за леки автомобили за Турция и/или Македония. Други предоставят покритие за посочените държави срещу минимално доплащане.

  С цел безпроблемно придвижване, при изрично желание от страна на застрахования, може да се издаде безплатен сертификат Зелена карта с териториална валидност ЕС, ЕИП, Сърбия, Швейцария и Андора, в който кодовете на всички трети държави се зачертават.

  Застраховай се Сега!
 • Автоасистанс/помощ на пътя

  Допълнително покритие за пътен асистент в следствие на застрахователно събитие или покрит риск по условията на компанията. Може да включва репатриране на автомобила, пътни, хотелски разноски, юридическа и правна помощ и др.

   

  Автоасистанс / помощ на пътя

   

  Застрахователят осигурява право на застрахования да ползва пътна помощ при всяко неочаквано събитие, включващо застрахованото МПС като участник в пътното движиение или докато е било паркирано и се задължава да обезщети разходи, определени по вид и до лимити съгласно уговореното в застрахователната полица и приетите тарифни условия, които разходи са настъпили по повод и във връзка с предизвикало загуба или повреда на застрахованото МПС.

   

  Застраховката се сключва във форма на застрахователна полица, неразделна част от която са Общите условия на застраховката и допълнителни споразумения между страните ако има такива.

   

  Основните покрития, които Застрахователят осигурява са:

   

  • Разходи за репатриране на автомобила до най-близкия сервиз.

  • Разходи за транспортиране на застрахован от мястото на събитието до най-близкия населен пункт.

  • Разходи за неотложна медицинска помощ

  • Разходи за осигуряване транспортирането на МПС и/или неговите прикачени устройства до тяхното местодомуване.

  • Разходи за настаняване в хотел на застрахованите лица

   

  Териториалното покритие на застраховката:

   

  В зависимост от вашата необходимост Застрахователят може да предложи покритие както за Република България, така и за целия Европейски съюз.

   

  Автоасистанс / пътна помощ може да се закупи като отделен продук или може да се включи към застраховка Автокаско.

   

  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте