Бизнес застраховки

  • Имущества
   • За офиса

    Застраховка за защита на движимото и недвижимото  имущество на стопанските субекти от административен тип и дейност.

     

    Застраховка за Офиса:

    Предоставя се на собствениците или наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

    • Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;

    • Експлозия на съд под налягане;

    • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия;

    • Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);

    • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

    В комбинация застрахователите предлагат допълнително покритие на рисковете:

    • Кражба чрез взлом

    • Земетресение

    • Отговорност на наемателя;

    • Отговорност към посетители и клиенти;

    • Отговорност на работодателя;

    • Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;

    Застраховай се Сега!
   • Индустриален пожар/Големи предприятия(обекти)
    Специфични  застрахователни продукти, разработени за защита на особено големи  обекти като заводи, производствени цехове, складови и промишлени бази  и др., в които има концентрация на обекти с висока стойност. Възможно е  добавяне на особени рискове като тероризъм, развала на стоки, авария на  машини, пропуснати ползи.
    Застраховай се Сега!
   • СМР
    Строително-монтажни работи по одобрен проект за изпълнение на  дейностите включени в обхвата на строителството и монтажа на  съоръжения върху определен обект.
    Застраховай се Сега!
   • Електронно оборудване

    Специфична имуществена полица за покритие  на особени рискове като кражба, късо съединение и токов удар върху  електронна техника и оборудване на офиси и търговски обекти

    Застрахова Електронно оборудване

    Застрахова Електронно оборудване е част от специфична имуществена полица.

    Обект на застраховане:

    електронно-изчислително оборудване, телекомуникационно и предавателно оборудване, медицинска апаратура, контролно-измервателни системи, и друго електронно оборудване и информационни носители монтирани, преминали необходимите изпитания и тестове и готови за експлоатация.

    Покрития

    Действия на човека — небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж.

    Пожар — всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития.

    Вода — изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия.

    Природни бедствия.

    Технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

    В застраховката могат да бъдат вкючени също:

    Стационарно оборудване в мястото на застраховката.

    Мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници — България, Европа, друг континент или целия свят.

    Застраховай се Сега!
   • Авария на машини

    Застраховка за дефект на материала, лошо  изпълнение, некачествена изработка и др. рискове, които могат да донесат  съществени загуби на предприятието.

    Авария на машини

    Обект на застраховката са:

    аварии на машини и съоръжения, които са собственост или под отговорност на Застрахования. Разработени са с цел да осигурят необходимото застрахователно покритие срещу рисковете от повреда на машини и съоръжения в процеса на производството.

     

    -машини, съоръжения и апарати с производствено и/или търговско предназначение, които са въведени в експлоатация и са спрени, демонтирани, монтирани или пренесени за почистване.

    Покрити рискове:

    • липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност или небрежност

    • енергия от електрически ток към електрическо оборудване

    • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите

    • разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала

    • недостиг на вода в парни котли и бойлери

    • имплозия или други въздействия вследствие на вакуум

    • свръхналягане, с изключение на експлозия

    • отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации

    • буря, обледеняване и непосредствено въздействие на ледоход

    • външни, механично въздействащи събития

    • пожар и удар от мълния;

    • злоумишлени действия на трети лица;

    • кражба чрез взлом;

    • грабеж;

    Застраховай се Сега!
  • Злополука и заболяване
   • Трудова злополука

    Задължителна застраховка за сметка на  работодателя, според рисков класификатор за трудов травматизъм по  икономически дейности.

    Трудова злополука

    Задължителна застраховка съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска '' Трудова злополука '' . Застраховката се сключва от и за сметка на работодателя в полза на работниците и служителите за събития, свързани с живота и здравето им. Застрахователната сума се определя според месечното брутното възнаграждение на застрахованите. Минималната застрахователна сума за смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука е в размер на 7 годишни брутни месени възнаграждения на съответния работник или служител. Минималната застрахователна сума за риска „ временна загуба на неработоспособност вследствие на трудова злополука '' е едно месечно брутно възнаграждение.

    Основните задължителни покрития по този вид застраховане са :

    • Загуба на живот вследствие на трудова злополука ;

    • Временна загуба на работоспособност вследстие на трудова злополука ;

    • Трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука

    Застраховай се Сега!
   • Здравно застраховане

    С избор на Доброволно здравно осигуряване клиента може да си осигури лесен начин за получаване на медицинска помощ при възникване на здравен проблем, като има възможност да избира комбинации от различни здравноосигурителни пакети със съответните групи услуги и лимити. Застраховката може да бъде индивидуална, семейна, групова и от нея могат да се възползват български или чуждестранни граждани, чрез широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна. Всяко застраховано лице получава индивидуална здравна карта. Клиента може да ползва абонаментно обслужване /безкасово/ в здравните заведения с които застрахователя има сключени договори или възстановяване на разходите. На номер на контактен център към съответното дружество, застрахованите получават съвети и съдействие при здравословни проблеми от лекар или координатор. По тази застраховка спрямо избора на пакети се покриват извънболнична помощ (медицински прегледи, изследвания и др.), болнична помощ (престой в болница, изследвания, манипулации и др.), лекарства, помощни средства, санитарни материали, консумативи и др.


    Допълнително здравно осигуряване

     


    Доброволна застраховка осигуряваща сигурност за получаването на професионална помощ на застрахованите лица . Застраховат се български и чуждестранни лица с индивидуални, семейни или групови договори на възраст 0 до 65 годишна възраст . Застрахователното покритие може да бъде предоставено на възтановителен или абонаментен принцип .При груповите застрахователни договори е възможно отделните лица да прибавят отделни пакети и да сключват полици за своето семейство. На номер на контактен център застрахованите лица получават необходимото съдействие от лекар на избраното застрахователно дружество . Застрахователната премия зависи от възрастта на лицата и избор на застрахователни покрития, разделящи се на пакети.

    Основното застрахователно покритие :

     


    Извънболнична помощ –

    Прегледи ;

    Неотложна медицинска помощ ( веднъж годишно ) ;

    Съвети и консултации, включително по телефон ;

    Клинико-лабораторни изледвания ;

    Морфологични изледвания (назначени от специалист ) ;

    Функционални изледвания ;

    Образна диагностика без контраст ( назначени от специалист ) ;

    Кожно - алергично тестуване ;

    Манипулации ( назначени от специалист ) ;

    Амбулаторни хирургически операции ;

    Подготовка за планова хоспитализация -лабораторни, ултразвукови и ренгенови изледвания според опцията ;

    Физиотерапия – процедури по апаратна физиотерапия и лазертерапия до 200 лв.

     


    Болнична помощ -

    Хоспитализация в болнично лечение ( до 30 дни годишно ) ;

    Приемане и настаняване на болен ;

    Прием в стационарни отделения ;

    Преглед и назначаване на лечение ;

    Клинико-лабораторни изледвания ( назначени от специалист );

    Морфологични изледвания ( назначени от специалист ) ;

    Клинико – инструментални изледвания ( назначени от специалист ) ;

    Образна диагностика без контраст ;

    Кожно- алергично тестуване ;

    Лечение ;

    Хирургически интервенции без избор на екип ;

    скъпоструващи консумативи които НЗОК не заплаща или заплаща чатично – до 70 % или до 2000 лв годишно .

    * Разходи за контрасни вещества за ядрено – магнитен резонанс и скенер , физиотерапия и лазертерапия както и консумативите за операция са на възтановителен принцип .

    Покриват се разходи единствено ако лицето е с непрекъсната здравноосигурителни права .

     


    Профилактика-

    Медицински прегледи ;

    Медицински изледвания

     

     

     

    Допълнителни здравни услуги и средства :


    Лекарствени средства - до размера на договорен лимит ;

    Корекционни средства ( само за групови договори на 10 лица ) - диоптрични стъкла за очила ( веднъж годишно) , контактни лещи и слухови апарати ;

    Помощни средства ( за индивидуални, семейни и групови договори ) - разходи за протези, патерици, бастуни, инвалидни столове, колички и ортези ;

    Санитарен транспорт ( за индивидуални, семейни и групови договори )

    Рахабилитация ( само за групови договори над 10 лица ) - долекуване на застрахованото лице след оказана болнична медицинска помощ.

    Комплексна дентална помощ само за групови договори над 10 лица )

    - терапевтични манипулации – Възстановяване на разходи до 100 % от Застрахователната сума ;

    - хирургични интервенции – Възстановяване на разходи до 100 % от Застрахователната сума ;

    - Ортопедична дейност – Възстановяване на разходи за коронки, мостове и подготовка ;

    Ренгенови снимки - Възстановяване на разходи и за панорамни снимки

    * Не се покриват разходи за :

    - Козметични и пластични корекции ;

    - Почистване на зъбен камък ;

    - Избелване и полиране на зъби ;

    - Ортодонтични процедури ;

    - Дентална имплантация ;

    - Дентална физиотерапия ;

    -Лекарствени средства за лечение на зъбите и устната кухина .


    Застраховат се здрави лица, но с изрично съгласие и условия могат да бъдат изключени съществуващи заболявания

    Застраховай се Сега!
  • Транспортни
   • ЧМР/Отговорност на превозвача

    Застраховка за превозвачите и спедитори, свързана с тяхната отговорност към превозваните от
     тях стоки и товари собственост на фирма контрагент.

    Застраховка отговорност на превозвача на товари по шосе

    Застраховката Отговорност на превозвача на товари по шосе се базира изцяло на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) и има за цел да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на автомобилния превозвач в изпълнение на задължението му да превози товарите от една
    географска точка до друга.
    Конвенцията се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й се намират в две различни държави.

    Срок на застраховката

    Застраховката може да се сключи за срок от една календарна година, за част от годината или за отделен курс.

    Обхват на застраховката

    Застраховат се превозвачи, транспортиращи товари в Европа, Азия (внос, износ). Когато се застрахова отговорността на превозвача по вътрешни превози в България, приложими са и Специалните условия за застраховката на територията на Република България, базирани на Закона за автомобилните превози.
    Покрива материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса, или повреда на товара. Стандартното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътнотранспортно произшествие, пожар или природни бедствия.

    Застраховката Отговорност на превозвача няма действие при превоз на следните стоки:

    - живи животни
    - димяща азотна киселина, натриева селитра, калиев нитрат, сярна киселина, пикринова киселина, коноп, ленени отпадъци, петрол, етерични масла, етер, нафта, фосфор, калциев карбид, пиротехнически продукти, както и всички видове химически взривни и силно отровни вещества.
    - Банкноти, монети, благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, скъпоценни предмети, бонове, чекове, акции, нотариални актове, полици, ценни книжа, картини, бижута, произведения на изкуството, пощенски марки и др.

    Застраховай се Сега!
   • Карго/Стоки на път

    Застраховка върху имуществен интерес за стоки и товари, които се намират на път или им предстои преместване от едно място на друго. Застраховката може да  включва счупване, преобръщане на МПС или състав, кражба и др.

    Застраховка “Карго “(“Товари по време на превоз”)


    Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида транспорт, начална и крайна дестинации. Застраховка може да бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице; производител и търговец на стокa, което извършва търговия със стоки и превозващо товари.

    Можете да застраховате всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

    Товарите се застраховат по:
    • обичайни бройни единици - на бройки, колети, връзки,каси и т.н.;
    • тегловни единици – когато товарите се превозват в насипно или наливно състояние.

    Застраховка „Товари по време на превоз” покрива само тези рискове и разходи, които са подробно описани в застрахователния договор, като ПТП, природни бедствия, пожар, кражба, грабеж и др. С цел максимална защита е възможно комбиниране на рискове от различни клаузи, подробно описани в Общите условия по тази застраховка.

    По ваше желание можем да осигурим застрахователно покритие срещу рискове покрити съгласно изискванията на действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:
    •Institute Cargo Clauses (А) – (Пълно покритие)
    •Institute Cargo Clauses (В) – (Ограничено покритие)
    •Institute Cargo Clauses (C) – (Минимално покритие)
    или други действуващи, или прилагани на международния застрахователен пазар специализирани „Карго” клаузи, съответствуващи на вида товар или на начина на транспортиране.

    Допълнителни покрития покрития:

    • Военни рискове съгласно Институтски Военни Клаузи (Карго)

    • Стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно Институтски Клаузи Стачки (Карго)

    • „Счупване от естеството на товара“

    • „Повреда на товара при превоз с хладилни превозни средства“

    • „Трансбордиране“

    • „От склад до склад“

      

    Срокът на застраховката е за времето на превоза по обичайния маршрут и, ако не е уговорено друго, започва с предаването на товара за превоз и продължава до предаването му на получателя, включително и при претоварване и складиране.

    Застраховай се Сега!
   • Каско и гражданска отговорност

    Каско и гражданска отговорност на летателни апарати, релсови  превозни средства и плавателни съдове.

     

    • Летателни апарати

    Предмет на застраховка „Каско на летателни апарати“ са самолети, вертолети и други летателни апарати, които се застраховат срещу пълна загуба или частични щети. Покриват се всички рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране на летателния апарат.

    Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати

    Гражданска отговорност към трети лица - осигурява се защита срещу всички суми, които застрахованият е законово длъжен да заплати като компенсации за нанесени вреди (включително присъдени разноски), свързани с телесни увреждания в резултат от събития (фатални или не) и повреди на собственост, причинени от самолета, или от лице и/или предмет, падащ от самолета.

    Гражданската отговорност към пътници и багажи – обезщетява се застрахования по отношение на всички суми, които той е законово отговорен да плати като компенсация за вреди (включително разноски и други, присъдени срещу него) във връзка с: телесно нараняване вследствие злополука (независимо дали е с фатални последици) на пътници при качване в самолета, на борда на самолета или при слизане от същия; загуба или увреждане на багаж и/или лични вещи на пътници, произтичащи от инцидент със самолета.

     

    • Релсови превозни средства (РПС)

    Застраховат се релсови превозни средства /РПС/ със собствен двигател и техните прикачни устройства, собственост на българско или чуждестранно юридическо лице.

    Обекти на застраховката:

    • Подвижен железопътен състав /ПЖПС/

    • Тягов /локомотиви, мотрисни влакове/

    • Нетягов /вагони/

    • Специализиран ПЖПС /моторни влекачи, дрезини, ж.п. поставящи машини, машини за ремонт на контактната мрежа, възстановителни кранове и други/.

    • Метро подвижен състав

    • Трамвайни композиции /мотриси/

    Основно покритие:

    1. Пожар, експлозия, наводнение, вулканично действие, свличане или срутване на земни пластове, буря, ураган, проливен дъжд, мълния, градушка, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на ледени късове или снежни маси, случайно падане на предмети, падащи дървета, клони вследствие гореизброените природни бедствия.

    2. Сблъскване с друга композиция или неподвижни предмети

    3. Дерайлиране.

    4. Злоумишлени действия на трети лица.

    5. Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по РПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това, дали е постигнат очаквания резултат или не. Целесъобразността и размера на покритите разходи се доказват от Застрахования.

    Допълнително покритие:

    При договореност между страните, отразена в полицата или в приложение към нея, и срещу допълнителна премия на обезщетение по застраховката подлежат вреди, изразяващи се в телесно увреждане и/или щети на имущество, и причинени на трети лица във връзка с притежаване и използване на застрахованите РПС, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане.

    • Плавателни съдове

    При застраховката „Каско на плавателни съдове” обект на застраховане са морски и речни плавателни съдове, притежавани от физически или юридически лица. Основните покрития осигуряват защита срещу пълна загуба или частични щети на плавателния съд; отговорност при сблъскване; обща авария и спасяване. Допълнителните покрития могат да включват рискове от войни и стачки; дисбурсменти; налво и др.

    Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“ осигурява застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби и/или разноски, които те са длъжни да заплатят поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

    Застраховай се Сега!
   • Доказване на финансова стабилност

    Застраховка, необходима за  издаване на лиценз на превозвач за превоз на стоки, пътници и товари в общността.

    Застраховка доказваща финансовата стабилност на лицата, извършващи международен превоз на пътници и товари с лиценз на Общността, съгласно Наредба Nо 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

    Застраховката се сключва за доказване на финансова стабилност, нобходима за стартиране на дейността на превозвачите- транспортни предприятия, с лиценз на Общността, за международен превоз на пътници и товари, и дейности свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране, лицензиране и контрол, във връзка с прилагане на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване дейността на превозвача и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета.

     Застрахован  е всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава или кандидатства за издаване на лиценз  на Общността и заверени копия на лицнза, издаден от министъра на транспорта . Покритието по договор е за всички суми, които Застрахования е законово задължен да заплати като компенсация за имуществени вреди, причинени на трети лица и разходи по уреждане на претенции и искове, предварително съгласувани със застрахователя
     Застраховката се сключва на база попълнено предложение от застрахования за срок от 1 година, ако не е уговорено друго.

    Застрахователната сума се определя съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредба № 11, а именно:
    За първи автомобил - левовата равностойност на 9000,00 евро;
    За всеки следващ автомобил – левовата равностойност на 5000,00 евро

    Застраховай се Сега!
  • Финансови
   • Разни финансови загуби

    Застраховката покрива риска от  настъпване на различни събития от неблагоприятен характер като  неплащане на лизингови вноски, неизълнение на финасови задължения  от страна на контрагент, по силата на договор и др.

     

    Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори.

    По застраховката са покрити загуби и разноски, понесени от застрахования през вписания в полицата период на обезщетение като пряк резултат от непредвидено събитие, описано в застрахователната полица и настъпило извън контрола на застрахования.

    Застрахователното покритие включва загуби вследствие неподходящи за дейността на застрахования метеорологични условия, загуба на пазарна стойност вследствие изменение на ценови равнища, загуба на доход от наем при прекратяване на наемен договор, непредвидени търговски и нетърговски преки и косвени загуби, други пропуснати ползи и облаги вследствие на застрахователно събитие, описано в полицата; допълнителни разходи на застрахования за намаляване на загубите.

    Предоставя се застрахователно покритие по следните видове рискове:

    1. Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот.

    2. Финансови загуби или разноски, понесени от застрахования - доставчик или изпълнител по търговски договор, възникнали вследствие отказ на плащане след изтичане на срока за отложено плащане, или по предварително договорена схема за разсрочено плащане.
     3. Финансови загуби, вследствие на лошо време; загуба на пазарна стойност; непредвидени търговски разходи; обща недостатъчност на доход и загуба на доход.

    4. Финансови загуби,  вследствие пожар и природни бедствия

    Покритието по застраховката е в два варианта:

    *  Прекъсване на дейността

    *  Допълнителни разходи

    5. Загуба на доход вследствие авария на машини

    По застраховката са покрити загубите от прекъсване на дейността и/или допълнителни разходи вследствие застрахователно събитие, покрито по "Авария на машини".

    6. Загуба на трудово възнаграждение

    Застраховката е предназначена за физически лица. На обезщетение подлежат загубите на застрахования в резултат на прекратяване на трудов договор, освен ако прекратяването не е вследствие неизпълнение на задължения от застрахования, за период на обезщетение до шест месеца и в размер не повече от шест средномесечни трудови възнаграждения.

    7. Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски

    Застраховката е предназначена за търговци, отдаващи движимо имущество на лизинг.
    Обект на застраховката са вземанията на търговеца по лизингови вноски съгласно погасителен план по валиден договор за лизинг.

    По застраховката са покрити загуби на застрахования вследствие неиздължаване от страна на лизингополучател на лизингови вноски и невръщане на лизинговия обект.

    Застрахованата сума е в зависимост от максималния размер на финансови загуби, които са възможни за застрахования през периода на застраховката.

    Застраховай се Сега!
   • Застраховка на кредити

    Застраховка за кредитни институции, за  риска от спиране на плащания по отпуснат заем или кредит.

     

    Застраховка “Кредити” е разработена и предназначена за всички финансово-кредитни институции, срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на кредитополучателя по условията на сключен договор за заем. Застраховките намаляват риска, поет от банката, отпуснала кредита, но защитават кредитополучателите и техните наследници в случай на неблагоприятни събития.

    Обект на застрахователна защита са непогасени дължими суми по договор за кредит при: 1. Обща неплатежоспособност при търговски кредит;
    2. Кредит, погасяван на части - потребителски кредит;
    3. Ипотечен кредит;
    4. Селскостопански кредит;
    5. Експортен кредит.

    Застраховка „Кредити” осигурява застрахователно покритие на банката, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице срещу следните застрахователни рискове:

    • Дължимата и неплатена сума по кредита /включително и лихвите/, когато е договорено изплащане на цялото задължение на определен падеж;

    • Дължима и неплатена сума по кредита, когато кредиторът е изискал предсрочно издължаване на кредита на основание и по ред, предвидени в закона чл. 432 от Търговския закон;

    • Всяка дължима и неплатена погасителна вноска по кредита, определена по размер и падеж в погасителния план към договора за кредит.

    Застрахователната сума включва всички дължими към застрахования суми, сборът на които не надвишава кредитния лимит за всеки длъжник поотделно.

    Застрахователната премия се определя по тарифа на застрахователя в зависимост от кредитния рейтинг на кредитополучателя и експертна оценка на кредитния риск.

    Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в срок, посочен в застрахователната полица, след представянето и одобрението на всички необходими документи.

    Застраховай се Сега!
  • Отговорности
   • Обща гражданска отговорност

    Застраховката покрива щети, настъпили от или чрез действията или бездействията на застрахования и увредили чужд имуществен или неимуществен интерес.

    Обща гражданска отговорност

    Застраховка покриваща отговорността на застрахованото юридическо или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него имуществени и неимуществени вреди по повод осъществяване на дейността . Покриват се всички суми , които Застрахования е законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица , съдебни разноски , разходи за ограничаване на вредите в рамките на договорените лимити по договор . Отговорността на Застрахователя е до действителния размер на възникналите вреди, но не повече от действителния размер на щeтата в рамките на територията на Р. България .Рисковете покрити по застраховката са телесно увреждане, заболяване и загуба на работоспособност и щети на имущество . Застраховката се сключва след попълнено писмено предложение за срок до 1 година . Застрахователната премия се определя според дейността и годишния оборот на застрахования.

    Застраховай се Сега!
   • Професионални отговорности

    Общото за всички професионални отговорности е покриването на вреди, настъпили в следствие на изпълнение на професионалните ангажименти на застрахования и ощетили трети лица или нанесени имуществени или морални вреди. Някои от професионалните отговорности са регламентирани с нормативна уредба и минималните лимити на отговорността са фиксирани в нея.

    В общия случай лимита на застрахователя е за едно събитие и за всички застрахователни случаи /в агрегат/ за срока на полицата.

    Част от професиите, подлежащи на застраховане на професионалната им дейност според българското законодателство са следните:

    • отговорност на туроператор

    Професионална отговорност на туроператор

    Задължителна застраховка за лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно Закона за туризъм и подзаконова нормативна уредба към него. Застраховката покрива вреди причинени на потребители на организирани групови и индивидуални туристически пътувания вследствие на неплатежоспособност, несъстоятелност и неразплащане от страна на застрахования . Полицата се сключва на база попълнено предложение от застрахования . Застрахователната премия зависи от оборота от продажби, цаната на краен потребител, териториалния обхват на организираните пътувания и квотата на щетимост от предишен период. Договорът се сключва за срок от 1 година.

    Застрахователната защита е за :

     

    • Възстановяване на платените суми

    • Заплащане на разликите в случай, когато по време на пътуането са предоставени част от договорените услуги

    • Съдебни разноски по претенции

    • Разноски за уреждане на претенции

    • отговорност на синдик

     

    ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ – СИНДИЦИ

    Застраховат се всички лица, които упражняват дейност като Синдик. Застраховката се сключва преди застрахованото лице да заеме длъжност по конкретно производство по несъстоятелнст на територията на Р. България. Валидността на застраховката е за периода, през който лицето е наето като синдик . Сключва се на основа попълнено предложение от застрахования.

    Покриват се имуществени и неимуществени вреди, причинени на учатниците в конкретно производство по несъстоятелност и на трети лица . Застрахователят поема отговорност за всички суми до договорените лимити, които застрахованият е законово задължен да заплати за събития, настъпили вследствие на неизпълнение на професионалните задължения като синдик. Обещетяват се и всички разходи по уреждането на претенции и искве

    • отговорност на експерт-счетоводител

     

    ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ -

    ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ

    Задължителна застраховка за всеки дипломиран експерт – счетоводител и специализирано одиторско предприятие. Покритието по полица е за причинени имуществени вреди причинени вследствие бездействие при изпълнение на професионалните задължения, включително от небрежност, грешка или пропуски. Застрахователният договор се сключва на база попълнено предложение от застрахования и платена застрахователна премия . Възможност да бъде сключена застрахователната полица с ретроактивна дата.

    На застрахователно обещетение подлежат всички суми, които застрахованият е законно задължен да заплати като компенсаци за вреди, причинени на доверител. Покриват се и разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя.

    • отговорност на застрахователен брокер

     

    Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти

    Задължителна застраховка, която се сключва от всеки упражняващ този вид дейност, съгласно Кодекса на застраховане и Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния агент. Покриват се вреди причинени от застрахования и от неговите служители към трети лица при изпълнение на дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество. Застрахователят покрива и всички разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя, които се включват в договорените лимити на обещетение. Застраховката има покритие на твриторията на Р. България, страните членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство . Договорът се сключва на база попълнено предложение от кандидата за застраховане. Застрахователната премия се определя в зависимост на избраните лимите на обещетение. Възможно е да бъде вписана ретроактивна дата в застрахователната полица.

     

    • отговорност на одитор
    • отговорност на лекари и медицински персонал

     

    ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ -

    МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

    Задължителна застраховка съгласно чл. 189 от Закона за здравеопазването, която се сключва от лечебни заведения за медицинския им персонал и от частно практикуващите специалисти.

    Застрахователното покритие е до всички суми е до договорените лимити на обещетение за комепансация на пациенти, вследствие на телесно увреждане, загуба на живот, трайна загуба на работоспособност, небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на професионалните задължения. Покриват се и всички разходи по уреждане на претенции, както и разноските по уреждане на исковете.

    Застрахователният договор се сключва на база попълнено предложение от застрахования. Премията се определя според избраните лимите на обещетение и специалността на медицинското лице. Възможно е да бъде договорена ретроактивна дата на валидност.

    • отговорност на работодател

     

    Отговорност на работодателя

    Доброволна застраховка, която се сключва от юридически лица . Покрива всички суми на застрахования като компенсация на служителите, които са пострадали при изпълнение на своите трудови задължения . Основното застрахователно покритие по полица е загуба на живот и телесно увреждане в резултат на трудова злополука. Възможно е допълнително да се включи застрахователна защита за загуба на живот, временна и трайна загуба на работоспособност в резултат на професионално заболяване . Отговорностт на застрахования е до договорения лимит между страните. Застрахователната премия се определя според рисков клас на вида извършвана дейност, трудово възнаграждение и дриги тарифообразуващи фактори .

    • отговорност на изделието
    • отговорност на хотелиери

     

    ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

    НА ХОТЕЛИЕРА И РЕСТОРАНТЬОРА

    Застраховка, която покрива отговорността на юридически и физически лица – търговец по смисъла на Търговския закон, за вреди причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност в собствен или нает обект. По полица се покриват щети причинени на трети лица за неимуществени вреди,телесно увреждане , включително загуба на живот, заболяване и загуба на работоспообност , както и всички разходи по уреждане на претенции, предварително съгласувани със Застрахователя. Пкритието по полица е за територията на застрахования обект за всички гости, посетители и клиенти . Със заплащане на допълнителна премия е възможно да се разшири основното покритие по полица за: вреди причинени на гостите извън територията на обекта, при превоз, извършван с транспорт на Застрахования ;

    Оказване на туристически услуги на посетители и гости извън туристическия обект ;

    Кражба чрез злом и грабеж на имущество съхранявано в каса или сейф на територията на обекта.

    Застраховката има покритие само на територията на Р. България .

    • отговорност на адвокати

     

    Професионална отговорност на адвокати

    Задължителна застраховка за лица упражняващи адвокатска професия .Застрахован по полица може да бъде адвокатско дружество, което е задължено да застрахова всеки от своите съдружници, стажант-адвокати и административен персонал . Застраховката се сключва на база попълнено предложение-въпросник от застрахования за срок от 1 година, ако не е уговорено друго между страните. Възможност за сключване с ретроактивна дата, ако застрахованото лице не е имало активна застрахователна полица .Застрахователната премия е фиксирана в зависимост от застрахователната сума . Предоставя се застрахователна защита за :

    • Всички суми за до договорените лимити по полица за вреди причинени на клиенти вследствие неизпълнение на професионалните задължения, небрежност, грешки или пропуски до договорените лимити по договор .

    • Разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя ;

    • Разноски по уреждане на искове .

    • отговорност на нотариуси

     

    Професионална отговорност на нотариус

    Задължителна застраховка за лица упражняващи нотариална дейност . Покрива се отговорността на нотариус, помощник -нотариус, стажант-нотариус и административен персонал. Застраховката се сключва на база попълнено предложение-въпросник от застрахования за срок от 1 година, ако не е уговорено друго между страните. Възможност за сключване с ретроактивна дата, ако застрахованото лице не е имало активна застрахователна полица .Застрахователната премия е фиксирана в зависимост от застрахователната сума . Предоставя се застрахователна защита за :

    • Всички суми за до договорените лимити по полица за вреди причинени на клиенти вследствие неизпълнение на професионалните задължения, небрежност, грешки или пропуски до договорените лимити по договор .

    • Разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя ;

    • Разноски по уреждане на искове .

    • отговорност на строителя
    • отговорност на проектанта

     

    Професионална отговорност в строителството и проектирането

    Задължителна застраховка по Закона за устройство на територията . Лицата, които са задължени да имат застраховка по условията и по реда на наредбаата са :

     

    • Проектанът – за изработване на инвестиционни проекти ;

    • Консултантът – за извършване на оцнка за съответствие на инвестиционния проект с исквания км строежите и упражняване на строителен надзор ;

    • Стоител – за цялото изпълнение на строителството или на отделни строителни и монтажни работи ;

    • Лицето, упражняващо строителен надзор

    • Лице, упражняващо технически контрол по част „ Конструктивна '' на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант .

     Застраховката покрива имуществени и неимуществени вреди на участниците в строителството или на трети лица, както и за материални щети върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица.

    Застрахователната сума се определя според вида упражнявана дейност. Възможност да се сключи с ретроактивна дата

    • отговорност на геодезист

     

    ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ -

    ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ И КОНТРОЛ

    Задължителна застраховка съгласно Закона за геодезия и картография .Обект на застраховане са физически лица упражняващи дейност като Инженер ; Геодезист ; Оценител, и други дейности свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране и контрол . Застраховката се сключва на база попълнено преложение от застрахования, като застрахователната премия се определя според вида дейност, определените лимити на отговорност,брой обслужвани клиенти.

    Предоставя се и възможност за вписване на ретроактивна дата.

    Покриват се компенсации, които застрахования е законово задължен за вреди, причинени на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на професионалните задължения. Обещетяват се и всички разходи по уреждането на предявени претенции и искове .

    Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте