Имущества

 • За офиса

  Застраховка за защита на движимото и недвижимото  имущество на стопанските субекти от административен тип и дейност.

   

  Застраховка за Офиса:

  Предоставя се на собствениците или наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

  • Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;

  • Експлозия на съд под налягане;

  • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия;

  • Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);

  • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

  В комбинация застрахователите предлагат допълнително покритие на рисковете:

  • Кражба чрез взлом

  • Земетресение

  • Отговорност на наемателя;

  • Отговорност към посетители и клиенти;

  • Отговорност на работодателя;

  • Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;

  Застраховай се Сега!
 • Индустриален пожар/Големи предприятия(обекти)
  Специфични  застрахователни продукти, разработени за защита на особено големи  обекти като заводи, производствени цехове, складови и промишлени бази  и др., в които има концентрация на обекти с висока стойност. Възможно е  добавяне на особени рискове като тероризъм, развала на стоки, авария на  машини, пропуснати ползи.
  Застраховай се Сега!
 • СМР
  Строително-монтажни работи по одобрен проект за изпълнение на  дейностите включени в обхвата на строителството и монтажа на  съоръжения върху определен обект.
  Застраховай се Сега!
 • Електронно оборудване

  Специфична имуществена полица за покритие  на особени рискове като кражба, късо съединение и токов удар върху  електронна техника и оборудване на офиси и търговски обекти

  Застрахова Електронно оборудване

  Застрахова Електронно оборудване е част от специфична имуществена полица.

  Обект на застраховане:

  електронно-изчислително оборудване, телекомуникационно и предавателно оборудване, медицинска апаратура, контролно-измервателни системи, и друго електронно оборудване и информационни носители монтирани, преминали необходимите изпитания и тестове и готови за експлоатация.

  Покрития

  Действия на човека — небрежност, неправилно използване на застрахованото имущество, злоумишлени действия на трети лица, кражба чрез взлом или грабеж.

  Пожар — всички видове експлозии, имплозия, мълния, както и щетите, причинени от гасене, разрушаване или разчистване по време на тези събития.

  Вода — изтичане на водопроводна вода, морски вълни, наводнение, дъждовна вода, пара, влага, корозия.

  Природни бедствия.

  Технологична грешка в конструкцията, материални дефекти, производствени несъответствия, свръхнапрежение.

  В застраховката могат да бъдат вкючени също:

  Стационарно оборудване в мястото на застраховката.

  Мобилно и портативно оборудване извън мястото на застраховката, при договорени териториални граници — България, Европа, друг континент или целия свят.

  Застраховай се Сега!
 • Авария на машини

  Застраховка за дефект на материала, лошо  изпълнение, некачествена изработка и др. рискове, които могат да донесат  съществени загуби на предприятието.

  Авария на машини

  Обект на застраховката са:

  аварии на машини и съоръжения, които са собственост или под отговорност на Застрахования. Разработени са с цел да осигурят необходимото застрахователно покритие срещу рисковете от повреда на машини и съоръжения в процеса на производството.

   

  -машини, съоръжения и апарати с производствено и/или търговско предназначение, които са въведени в експлоатация и са спрени, демонтирани, монтирани или пренесени за почистване.

  Покрити рискове:

  • липса на умения от страна на обслужващия персонал, несръчност или небрежност

  • енергия от електрически ток към електрическо оборудване

  • конструктивни грешки, грешки при изпълнение на монтажа, дефекти на отливките и материала, лоша изработка на детайлите

  • разкъсване в резултат на центробежни сили и/или умора на материала

  • недостиг на вода в парни котли и бойлери

  • имплозия или други въздействия вследствие на вакуум

  • свръхналягане, с изключение на експлозия

  • отказ или неправилно функциониране на въздухопреносни, охладителни или отоплителни инсталации

  • буря, обледеняване и непосредствено въздействие на ледоход

  • външни, механично въздействащи събития

  • пожар и удар от мълния;

  • злоумишлени действия на трети лица;

  • кражба чрез взлом;

  • грабеж;

  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте