Отговорности

 • Обща гражданска отговорност

  Застраховката покрива щети, настъпили от или чрез действията или бездействията на застрахования и увредили чужд имуществен или неимуществен интерес.

  Обща гражданска отговорност

  Застраховка покриваща отговорността на застрахованото юридическо или физическо лице – търговец по смисъла на Търговския закон, за причинените от него имуществени и неимуществени вреди по повод осъществяване на дейността . Покриват се всички суми , които Застрахования е законово задължен да плати за вредите, причинени от него на трети лица , съдебни разноски , разходи за ограничаване на вредите в рамките на договорените лимити по договор . Отговорността на Застрахователя е до действителния размер на възникналите вреди, но не повече от действителния размер на щeтата в рамките на територията на Р. България .Рисковете покрити по застраховката са телесно увреждане, заболяване и загуба на работоспособност и щети на имущество . Застраховката се сключва след попълнено писмено предложение за срок до 1 година . Застрахователната премия се определя според дейността и годишния оборот на застрахования.

  Застраховай се Сега!
 • Професионални отговорности

  Общото за всички професионални отговорности е покриването на вреди, настъпили в следствие на изпълнение на професионалните ангажименти на застрахования и ощетили трети лица или нанесени имуществени или морални вреди. Някои от професионалните отговорности са регламентирани с нормативна уредба и минималните лимити на отговорността са фиксирани в нея.

  В общия случай лимита на застрахователя е за едно събитие и за всички застрахователни случаи /в агрегат/ за срока на полицата.

  Част от професиите, подлежащи на застраховане на професионалната им дейност според българското законодателство са следните:

  • отговорност на туроператор

  Професионална отговорност на туроператор

  Задължителна застраховка за лица, извършващи туроператорска дейност, съгласно Закона за туризъм и подзаконова нормативна уредба към него. Застраховката покрива вреди причинени на потребители на организирани групови и индивидуални туристически пътувания вследствие на неплатежоспособност, несъстоятелност и неразплащане от страна на застрахования . Полицата се сключва на база попълнено предложение от застрахования . Застрахователната премия зависи от оборота от продажби, цаната на краен потребител, териториалния обхват на организираните пътувания и квотата на щетимост от предишен период. Договорът се сключва за срок от 1 година.

  Застрахователната защита е за :

   

  • Възстановяване на платените суми

  • Заплащане на разликите в случай, когато по време на пътуането са предоставени част от договорените услуги

  • Съдебни разноски по претенции

  • Разноски за уреждане на претенции

  • отговорност на синдик

   

  ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ – СИНДИЦИ

  Застраховат се всички лица, които упражняват дейност като Синдик. Застраховката се сключва преди застрахованото лице да заеме длъжност по конкретно производство по несъстоятелнст на територията на Р. България. Валидността на застраховката е за периода, през който лицето е наето като синдик . Сключва се на основа попълнено предложение от застрахования.

  Покриват се имуществени и неимуществени вреди, причинени на учатниците в конкретно производство по несъстоятелност и на трети лица . Застрахователят поема отговорност за всички суми до договорените лимити, които застрахованият е законово задължен да заплати за събития, настъпили вследствие на неизпълнение на професионалните задължения като синдик. Обещетяват се и всички разходи по уреждането на претенции и искве

  • отговорност на експерт-счетоводител

   

  ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ -

  ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИ И ФИНАНСОВИ ОДИТОРИ

  Задължителна застраховка за всеки дипломиран експерт – счетоводител и специализирано одиторско предприятие. Покритието по полица е за причинени имуществени вреди причинени вследствие бездействие при изпълнение на професионалните задължения, включително от небрежност, грешка или пропуски. Застрахователният договор се сключва на база попълнено предложение от застрахования и платена застрахователна премия . Възможност да бъде сключена застрахователната полица с ретроактивна дата.

  На застрахователно обещетение подлежат всички суми, които застрахованият е законно задължен да заплати като компенсаци за вреди, причинени на доверител. Покриват се и разходи по уреждане на претенции и искове, направени със съгласие на Застрахователя.

  • отговорност на застрахователен брокер

   

  Професионална отговорност на застрахователни брокери и застрахователни агенти

  Задължителна застраховка, която се сключва от всеки упражняващ този вид дейност, съгласно Кодекса на застраховане и Наредбата за застрахователния брокер и застрахователния агент. Покриват се вреди причинени от застрахования и от неговите служители към трети лица при изпълнение на дейност по застрахователно или презастрахователно посредничество. Застрахователят покрива и всички разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя, които се включват в договорените лимити на обещетение. Застраховката има покритие на твриторията на Р. България, страните членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство . Договорът се сключва на база попълнено предложение от кандидата за застраховане. Застрахователната премия се определя в зависимост на избраните лимите на обещетение. Възможно е да бъде вписана ретроактивна дата в застрахователната полица.

   

  • отговорност на одитор
  • отговорност на лекари и медицински персонал

   

  ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ -

  МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

  Задължителна застраховка съгласно чл. 189 от Закона за здравеопазването, която се сключва от лечебни заведения за медицинския им персонал и от частно практикуващите специалисти.

  Застрахователното покритие е до всички суми е до договорените лимити на обещетение за комепансация на пациенти, вследствие на телесно увреждане, загуба на живот, трайна загуба на работоспособност, небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на професионалните задължения. Покриват се и всички разходи по уреждане на претенции, както и разноските по уреждане на исковете.

  Застрахователният договор се сключва на база попълнено предложение от застрахования. Премията се определя според избраните лимите на обещетение и специалността на медицинското лице. Възможно е да бъде договорена ретроактивна дата на валидност.

  • отговорност на работодател

   

  Отговорност на работодателя

  Доброволна застраховка, която се сключва от юридически лица . Покрива всички суми на застрахования като компенсация на служителите, които са пострадали при изпълнение на своите трудови задължения . Основното застрахователно покритие по полица е загуба на живот и телесно увреждане в резултат на трудова злополука. Възможно е допълнително да се включи застрахователна защита за загуба на живот, временна и трайна загуба на работоспособност в резултат на професионално заболяване . Отговорностт на застрахования е до договорения лимит между страните. Застрахователната премия се определя според рисков клас на вида извършвана дейност, трудово възнаграждение и дриги тарифообразуващи фактори .

  • отговорност на изделието
  • отговорност на хотелиери

   

  ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ

  НА ХОТЕЛИЕРА И РЕСТОРАНТЬОРА

  Застраховка, която покрива отговорността на юридически и физически лица – търговец по смисъла на Търговския закон, за вреди причинени на трети лица при осъществяване на хотелиерска и ресторантьорска дейност в собствен или нает обект. По полица се покриват щети причинени на трети лица за неимуществени вреди,телесно увреждане , включително загуба на живот, заболяване и загуба на работоспообност , както и всички разходи по уреждане на претенции, предварително съгласувани със Застрахователя. Пкритието по полица е за територията на застрахования обект за всички гости, посетители и клиенти . Със заплащане на допълнителна премия е възможно да се разшири основното покритие по полица за: вреди причинени на гостите извън територията на обекта, при превоз, извършван с транспорт на Застрахования ;

  Оказване на туристически услуги на посетители и гости извън туристическия обект ;

  Кражба чрез злом и грабеж на имущество съхранявано в каса или сейф на територията на обекта.

  Застраховката има покритие само на територията на Р. България .

  • отговорност на адвокати

   

  Професионална отговорност на адвокати

  Задължителна застраховка за лица упражняващи адвокатска професия .Застрахован по полица може да бъде адвокатско дружество, което е задължено да застрахова всеки от своите съдружници, стажант-адвокати и административен персонал . Застраховката се сключва на база попълнено предложение-въпросник от застрахования за срок от 1 година, ако не е уговорено друго между страните. Възможност за сключване с ретроактивна дата, ако застрахованото лице не е имало активна застрахователна полица .Застрахователната премия е фиксирана в зависимост от застрахователната сума . Предоставя се застрахователна защита за :

  • Всички суми за до договорените лимити по полица за вреди причинени на клиенти вследствие неизпълнение на професионалните задължения, небрежност, грешки или пропуски до договорените лимити по договор .

  • Разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя ;

  • Разноски по уреждане на искове .

  • отговорност на нотариуси

   

  Професионална отговорност на нотариус

  Задължителна застраховка за лица упражняващи нотариална дейност . Покрива се отговорността на нотариус, помощник -нотариус, стажант-нотариус и административен персонал. Застраховката се сключва на база попълнено предложение-въпросник от застрахования за срок от 1 година, ако не е уговорено друго между страните. Възможност за сключване с ретроактивна дата, ако застрахованото лице не е имало активна застрахователна полица .Застрахователната премия е фиксирана в зависимост от застрахователната сума . Предоставя се застрахователна защита за :

  • Всички суми за до договорените лимити по полица за вреди причинени на клиенти вследствие неизпълнение на професионалните задължения, небрежност, грешки или пропуски до договорените лимити по договор .

  • Разходи по уреждане на претенции, направени със съгласието на застрахователя ;

  • Разноски по уреждане на искове .

  • отговорност на строителя
  • отговорност на проектанта

   

  Професионална отговорност в строителството и проектирането

  Задължителна застраховка по Закона за устройство на територията . Лицата, които са задължени да имат застраховка по условията и по реда на наредбаата са :

   

  • Проектанът – за изработване на инвестиционни проекти ;

  • Консултантът – за извършване на оцнка за съответствие на инвестиционния проект с исквания км строежите и упражняване на строителен надзор ;

  • Стоител – за цялото изпълнение на строителството или на отделни строителни и монтажни работи ;

  • Лицето, упражняващо строителен надзор

  • Лице, упражняващо технически контрол по част „ Конструктивна '' на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант .

   Застраховката покрива имуществени и неимуществени вреди на участниците в строителството или на трети лица, както и за материални щети върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица.

  Застрахователната сума се определя според вида упражнявана дейност. Възможност да се сключи с ретроактивна дата

  • отговорност на геодезист

   

  ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ -

  ВСЛЕДСТВИЕ ДЕЙНОСТИ ПО СЕРТИФИЦИРАНЕ, ЛИЦЕНЗИРАНЕ И КОНТРОЛ

  Задължителна застраховка съгласно Закона за геодезия и картография .Обект на застраховане са физически лица упражняващи дейност като Инженер ; Геодезист ; Оценител, и други дейности свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране и контрол . Застраховката се сключва на база попълнено преложение от застрахования, като застрахователната премия се определя според вида дейност, определените лимити на отговорност,брой обслужвани клиенти.

  Предоставя се и възможност за вписване на ретроактивна дата.

  Покриват се компенсации, които застрахования е законово задължен за вреди, причинени на трети лица вследствие на небрежност, грешки или пропуски при изпълнение на професионалните задължения. Обещетяват се и всички разходи по уреждането на предявени претенции и искове .

  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте