Транспортни

 • ЧМР/Отговорност на превозвача

  Застраховка за превозвачите и спедитори, свързана с тяхната отговорност към превозваните от
   тях стоки и товари собственост на фирма контрагент.

  Застраховка отговорност на превозвача на товари по шосе

  Застраховката Отговорност на превозвача на товари по шосе се базира изцяло на Конвенцията за договора за международен автомобилен превоз на стоки (СМR) и има за цел да обезщетява загуби, липси или повреди, причинени на товари от действията на автомобилния превозвач в изпълнение на задължението му да превози товарите от една
  географска точка до друга.
  Конвенцията се прилага за всеки договор за автомобилен превоз на товари с превозни средства срещу заплащане, когато мястото на приемане на стоката за превоз и предвиденото място за доставянето й се намират в две различни държави.

  Срок на застраховката

  Застраховката може да се сключи за срок от една календарна година, за част от годината или за отделен курс.

  Обхват на застраховката

  Застраховат се превозвачи, транспортиращи товари в Европа, Азия (внос, износ). Когато се застрахова отговорността на превозвача по вътрешни превози в България, приложими са и Специалните условия за застраховката на територията на Република България, базирани на Закона за автомобилните превози.
  Покрива материалната отговорност на превозвача за цялостна или частична липса, или повреда на товара. Стандартното покритие може да се разшири и да обхване отговорността на превозвача за увреждане на контейнер и контейнерно оборудване в резултат от пътнотранспортно произшествие, пожар или природни бедствия.

  Застраховката Отговорност на превозвача няма действие при превоз на следните стоки:

  - живи животни
  - димяща азотна киселина, натриева селитра, калиев нитрат, сярна киселина, пикринова киселина, коноп, ленени отпадъци, петрол, етерични масла, етер, нафта, фосфор, калциев карбид, пиротехнически продукти, както и всички видове химически взривни и силно отровни вещества.
  - Банкноти, монети, благородни метали, скъпоценни и полускъпоценни камъни, скъпоценни предмети, бонове, чекове, акции, нотариални актове, полици, ценни книжа, картини, бижута, произведения на изкуството, пощенски марки и др.

  Застраховай се Сега!
 • Карго/Стоки на път

  Застраховка върху имуществен интерес за стоки и товари, които се намират на път или им предстои преместване от едно място на друго. Застраховката може да  включва счупване, преобръщане на МПС или състав, кражба и др.

  Застраховка “Карго “(“Товари по време на превоз”)


  Покритите рискове се определят в зависимост от спецификата на товара, опаковката, вида транспорт, начална и крайна дестинации. Застраховка може да бъде сключена от всяко физическо или юридическо лице; производител и търговец на стокa, което извършва търговия със стоки и превозващо товари.

  Можете да застраховате всички видове товари, превозвани с морски, сухопътен, въздушен или комбиниран транспорт и свързаните с тях материални интереси по време на транспортирането.

  Товарите се застраховат по:
  • обичайни бройни единици - на бройки, колети, връзки,каси и т.н.;
  • тегловни единици – когато товарите се превозват в насипно или наливно състояние.

  Застраховка „Товари по време на превоз” покрива само тези рискове и разходи, които са подробно описани в застрахователния договор, като ПТП, природни бедствия, пожар, кражба, грабеж и др. С цел максимална защита е възможно комбиниране на рискове от различни клаузи, подробно описани в Общите условия по тази застраховка.

  По ваше желание можем да осигурим застрахователно покритие срещу рискове покрити съгласно изискванията на действащите Лондонски Институтски Карго Клаузи:
  •Institute Cargo Clauses (А) – (Пълно покритие)
  •Institute Cargo Clauses (В) – (Ограничено покритие)
  •Institute Cargo Clauses (C) – (Минимално покритие)
  или други действуващи, или прилагани на международния застрахователен пазар специализирани „Карго” клаузи, съответствуващи на вида товар или на начина на транспортиране.

  Допълнителни покрития покрития:

  • Военни рискове съгласно Институтски Военни Клаузи (Карго)

  • Стачки, бунтове и граждански вълнения съгласно Институтски Клаузи Стачки (Карго)

  • „Счупване от естеството на товара“

  • „Повреда на товара при превоз с хладилни превозни средства“

  • „Трансбордиране“

  • „От склад до склад“

    

  Срокът на застраховката е за времето на превоза по обичайния маршрут и, ако не е уговорено друго, започва с предаването на товара за превоз и продължава до предаването му на получателя, включително и при претоварване и складиране.

  Застраховай се Сега!
 • Каско и гражданска отговорност

  Каско и гражданска отговорност на летателни апарати, релсови  превозни средства и плавателни съдове.

   

  • Летателни апарати

  Предмет на застраховка „Каско на летателни апарати“ са самолети, вертолети и други летателни апарати, които се застраховат срещу пълна загуба или частични щети. Покриват се всички рискове, които могат да възникнат по време на излитане, полет, кацане и рулиране на летателния апарат.

  Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на летателни апарати

  Гражданска отговорност към трети лица - осигурява се защита срещу всички суми, които застрахованият е законово длъжен да заплати като компенсации за нанесени вреди (включително присъдени разноски), свързани с телесни увреждания в резултат от събития (фатални или не) и повреди на собственост, причинени от самолета, или от лице и/или предмет, падащ от самолета.

  Гражданската отговорност към пътници и багажи – обезщетява се застрахования по отношение на всички суми, които той е законово отговорен да плати като компенсация за вреди (включително разноски и други, присъдени срещу него) във връзка с: телесно нараняване вследствие злополука (независимо дали е с фатални последици) на пътници при качване в самолета, на борда на самолета или при слизане от същия; загуба или увреждане на багаж и/или лични вещи на пътници, произтичащи от инцидент със самолета.

   

  • Релсови превозни средства (РПС)

  Застраховат се релсови превозни средства /РПС/ със собствен двигател и техните прикачни устройства, собственост на българско или чуждестранно юридическо лице.

  Обекти на застраховката:

  • Подвижен железопътен състав /ПЖПС/

  • Тягов /локомотиви, мотрисни влакове/

  • Нетягов /вагони/

  • Специализиран ПЖПС /моторни влекачи, дрезини, ж.п. поставящи машини, машини за ремонт на контактната мрежа, възстановителни кранове и други/.

  • Метро подвижен състав

  • Трамвайни композиции /мотриси/

  Основно покритие:

  1. Пожар, експлозия, наводнение, вулканично действие, свличане или срутване на земни пластове, буря, ураган, проливен дъжд, мълния, градушка, тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на ледени късове или снежни маси, случайно падане на предмети, падащи дървета, клони вследствие гореизброените природни бедствия.

  2. Сблъскване с друга композиция или неподвижни предмети

  3. Дерайлиране.

  4. Злоумишлени действия на трети лица.

  5. Целесъобразните разходи на застрахования за спасяване, намаляване и/или ограничаване размера на щетите по РПС вследствие застрахователно събитие, независимо от това, дали е постигнат очаквания резултат или не. Целесъобразността и размера на покритите разходи се доказват от Застрахования.

  Допълнително покритие:

  При договореност между страните, отразена в полицата или в приложение към нея, и срещу допълнителна премия на обезщетение по застраховката подлежат вреди, изразяващи се в телесно увреждане и/или щети на имущество, и причинени на трети лица във връзка с притежаване и използване на застрахованите РПС, които Застрахованият е длъжен да обезщети на основание непозволено увреждане.

  • Плавателни съдове

  При застраховката „Каско на плавателни съдове” обект на застраховане са морски и речни плавателни съдове, притежавани от физически или юридически лица. Основните покрития осигуряват защита срещу пълна загуба или частични щети на плавателния съд; отговорност при сблъскване; обща авария и спасяване. Допълнителните покрития могат да включват рискове от войни и стачки; дисбурсменти; налво и др.

  Застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове“ осигурява застрахователна защита на физически или юридически лица срещу загуби и/или разноски, които те са длъжни да заплатят поради причинени на трети лица имуществени и/или неимуществени вреди във връзка с притежаването и/или използването на плавателни съдове.

  Застраховай се Сега!
 • Доказване на финансова стабилност

  Застраховка, необходима за  издаване на лиценз на превозвач за превоз на стоки, пътници и товари в общността.

  Застраховка доказваща финансовата стабилност на лицата, извършващи международен превоз на пътници и товари с лиценз на Общността, съгласно Наредба Nо 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари.

  Застраховката се сключва за доказване на финансова стабилност, нобходима за стартиране на дейността на превозвачите- транспортни предприятия, с лиценз на Общността, за международен превоз на пътници и товари, и дейности свързани с удостоверяване на обстоятелства, сертифициране, лицензиране и контрол, във връзка с прилагане на чл. 7 от Регламент (ЕО) № 1071/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21.10.2009г. за установяване на общи правила относно условията, които трябва да бъдат спазени за упражняване дейността на превозвача и за отмяна на Директива 96/26/ЕО на Съвета.

   Застрахован  е всеки едноличен търговец или търговско дружество, което притежава или кандидатства за издаване на лиценз  на Общността и заверени копия на лицнза, издаден от министъра на транспорта . Покритието по договор е за всички суми, които Застрахования е законово задължен да заплати като компенсация за имуществени вреди, причинени на трети лица и разходи по уреждане на претенции и искове, предварително съгласувани със застрахователя
   Застраховката се сключва на база попълнено предложение от застрахования за срок от 1 година, ако не е уговорено друго.

  Застрахователната сума се определя съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредба № 11, а именно:
  За първи автомобил - левовата равностойност на 9000,00 евро;
  За всеки следващ автомобил – левовата равностойност на 5000,00 евро

  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте