Финансови

 • Разни финансови загуби

  Застраховката покрива риска от  настъпване на различни събития от неблагоприятен характер като  неплащане на лизингови вноски, неизълнение на финасови задължения  от страна на контрагент, по силата на договор и др.

   

  Застраховката е предназначена за физически и юридически лица, извършващи търговска дейност чрез различни търговски договори.

  По застраховката са покрити загуби и разноски, понесени от застрахования през вписания в полицата период на обезщетение като пряк резултат от непредвидено събитие, описано в застрахователната полица и настъпило извън контрола на застрахования.

  Застрахователното покритие включва загуби вследствие неподходящи за дейността на застрахования метеорологични условия, загуба на пазарна стойност вследствие изменение на ценови равнища, загуба на доход от наем при прекратяване на наемен договор, непредвидени търговски и нетърговски преки и косвени загуби, други пропуснати ползи и облаги вследствие на застрахователно събитие, описано в полицата; допълнителни разходи на застрахования за намаляване на загубите.

  Предоставя се застрахователно покритие по следните видове рискове:

  1. Финансови загуби, свързани с договори за наем на недвижим имот.

  2. Финансови загуби или разноски, понесени от застрахования - доставчик или изпълнител по търговски договор, възникнали вследствие отказ на плащане след изтичане на срока за отложено плащане, или по предварително договорена схема за разсрочено плащане.
   3. Финансови загуби, вследствие на лошо време; загуба на пазарна стойност; непредвидени търговски разходи; обща недостатъчност на доход и загуба на доход.

  4. Финансови загуби,  вследствие пожар и природни бедствия

  Покритието по застраховката е в два варианта:

  *  Прекъсване на дейността

  *  Допълнителни разходи

  5. Загуба на доход вследствие авария на машини

  По застраховката са покрити загубите от прекъсване на дейността и/или допълнителни разходи вследствие застрахователно събитие, покрито по "Авария на машини".

  6. Загуба на трудово възнаграждение

  Застраховката е предназначена за физически лица. На обезщетение подлежат загубите на застрахования в резултат на прекратяване на трудов договор, освен ако прекратяването не е вследствие неизпълнение на задължения от застрахования, за период на обезщетение до шест месеца и в размер не повече от шест средномесечни трудови възнаграждения.

  7. Загуби вследствие неплащане на лизингови вноски

  Застраховката е предназначена за търговци, отдаващи движимо имущество на лизинг.
  Обект на застраховката са вземанията на търговеца по лизингови вноски съгласно погасителен план по валиден договор за лизинг.

  По застраховката са покрити загуби на застрахования вследствие неиздължаване от страна на лизингополучател на лизингови вноски и невръщане на лизинговия обект.

  Застрахованата сума е в зависимост от максималния размер на финансови загуби, които са възможни за застрахования през периода на застраховката.

  Застраховай се Сега!
 • Застраховка на кредити

  Застраховка за кредитни институции, за  риска от спиране на плащания по отпуснат заем или кредит.

   

  Застраховка “Кредити” е разработена и предназначена за всички финансово-кредитни институции, срещу рискове от неизпълнение на финансови задължения от страна на кредитополучателя по условията на сключен договор за заем. Застраховките намаляват риска, поет от банката, отпуснала кредита, но защитават кредитополучателите и техните наследници в случай на неблагоприятни събития.

  Обект на застрахователна защита са непогасени дължими суми по договор за кредит при: 1. Обща неплатежоспособност при търговски кредит;
  2. Кредит, погасяван на части - потребителски кредит;
  3. Ипотечен кредит;
  4. Селскостопански кредит;
  5. Експортен кредит.

  Застраховка „Кредити” осигурява застрахователно покритие на банката, отпуснала кредит на физическо или юридическо лице срещу следните застрахователни рискове:

  • Дължимата и неплатена сума по кредита /включително и лихвите/, когато е договорено изплащане на цялото задължение на определен падеж;

  • Дължима и неплатена сума по кредита, когато кредиторът е изискал предсрочно издължаване на кредита на основание и по ред, предвидени в закона чл. 432 от Търговския закон;

  • Всяка дължима и неплатена погасителна вноска по кредита, определена по размер и падеж в погасителния план към договора за кредит.

  Застрахователната сума включва всички дължими към застрахования суми, сборът на които не надвишава кредитния лимит за всеки длъжник поотделно.

  Застрахователната премия се определя по тарифа на застрахователя в зависимост от кредитния рейтинг на кредитополучателя и експертна оценка на кредитния риск.

  Застрахователят изплаща дължимото обезщетение в срок, посочен в застрахователната полица, след представянето и одобрението на всички необходими документи.

  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте