Застраховка живот

 • Рискова застраховка живот

  Осигурява защита, но няма спестовен характер. Може да е индивидуална или групова за 1 год. или по-кратък срок. Предлага защита по основно покритие - смърт от злополука, но може да покрива и рискове вследствие на заболяване. Застраховката може да се сключи само за основно покритие или да се добавят допълнителни рискове.
  При застрахователно събитие се изплаща ЗС или договореното по допълнителните клаузи. Този тип застраховка може да се оприличи на „каско“ върху живота и здравето на застрахования.

   

  Рискова застраховка „Живот”

  Рискова застраховка „Живот” Ви дава възможност в днешния динамичен свят, изпълнен с опасности и непредвидени събития, да осигурите своето бъдеще. Застраховката осигурява максимална защита на добра цена.

   

  Сключването на Рискова застраховка „Живот” Ви дава сигурност по отношение на различните рискове, застрашаващи здравето и живота Ви, причинени в резултат на злополука, професионална болест или общо заболяване.

  Може да бъде сключена както в индивидуален план,така и групово.

  Основното покритие на Рискова застраховка „Живот” е:

  • Смърт на застрахованото лице – Застрахователят изплаща застрахователната сума на ползващите лица, посочени в договора.

  Към основното покритие Вие може да изберете и добавите следните допълнителни покрития:

  • Смърт в резултат на злополука - изплаща се застрахователната сума по допълнителното покритие;

  • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на злополука – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие, равен на процента загубена работоспособност;

  • Трайно намалена или загубена работоспособност в резултат на професионална болест и/или общо заболяване – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие, равен на процента загубена работоспособност;

  • Временна неработоспособност в резултат на злополука – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие, в съответствие с дните на неработоспособност;

  • Временна неработоспособност в резултат на професионална болест или общо заболяване – изплаща се процент от застрахователната сума по допълнителното покритие, в съответствие с дните на неработоспособност;

    

  Срокът на застраховката е по Ваш избор и е от 1 до 5 г.

   

  Застрахователната сума и застрахователната премия могат да бъдат определени в лева или в евро.

   

  Застрахователната премия се определя от клиента. Тя може да бъде еднократна, годишна или разсрочена на шестмесечни, тримесечни или месечни вноски.

   

  Рискова застраховка „Живот” е валидна на територията на Република България и целия свят.

   

  Застраховай се Сега!
 • Спестовна застраховка живот

  Дава възможност паралелно за инвестиция и застрахователна защита при доживяване и в случай на смърт. Има възможности за допълнителни покрития – трайна загуба на трудоспособност, злополука, временна загуба на трудоспособност, медицински разноски, дневни пари при  хоспитализация, тежко заболяване. Тя е продукт с гъвкава структура и различни предимства, подходящ за частни лица и работодатели. Този вид застраховка осигурява натрупване на допълнителна доходност, данъчни преференции; може да се използва за обезпечение, за теглене на кредит.

  Спестовна застраховка "Живот"

  Спестовна застраховка "Живот" с допълнителни покрития е удобен начин за дългосрочно спестяване, който гарантира допълнителна доходност (лихва) и застрахователна защита за целия срок на договора.Ако имате за цел да си създадете подходящ стандарт на живот, гъвкавият спестовен елемент на тази застраховка е идеалната възможност спокойно да планирате бъдещите си разходи за ново жилище, автомобил, околосветско пътешествие или за подкрепа на важните за Вас хора. Също така Вие може да подсигурите средства за късните си години,да не разчитете само на Държавното пенсионно осигуряване . Също така ползвате и данъчни облекчения през целият срок на договора. Може да се сключва в личен план и корпоративен план.

  • Покрити рискове по сновното покритие:
   При изтичане на застрахователния договор застрахованият получава застрахователна сума плюс натрупаната през периода допълнителна доходност.

  • Трайна нетрудоспособност следствие на злополука или заболяване над 90% на застрахованият се изплаща застрахователната сума плюс натрупаната доходност към момената на събитието.

  • При настъпване на загуба на живот застрахователната сума се изплаща на ползващите се лица(бенефициенти).

   Допълнителни покрития:
   По избор на застрахования срещу допълнително заплащане могат да се включат едно, няколко или всички от следните допълнителни покрития (сумите,които се заплащат нямат спестовен характер):

  • Злополука

  • Дневни пари за болничен престой

  • Хирургическо лечение или интервенция

  • Освобождаване от плащане на премии

  • Временна неработоспособност

  • Критични заболявания и последствията от тях


  Валутата може да бъде в лева, евро или щатски долари
  Срокът на договора може да бъде от 1 до 30 години
  Плащане на застрахователната премия
  Удобна честота на плащане – еднократно или на вноски, както и начин на плащане – в брой, по банков път или по интернет.

   

  Застраховай се Сега!
 • Детска застраховка живот

  Дава възможност да се подсигурят важни моменти в живота на детето- образование, брак, жилище, и др. Срокът на застрахователна програма може да съвпадне с пълнолетието на детето или друг избран момент, когато то да получи натрупаната сума. Покритите рискове са като в лична застрахователна програма, с опцията да се добавят и допълнителни, както за детето, така и за договорителя в зависимост от избора на застрахователно дружество. Натрупаната сума може да бъде изплатена еднократно или на части, като месечна рента за определен период от живота на детето.

  Детска спестовна застраховка "Живот"

  Децата са най-голяма радост за всеки един родител. Те са бъдещето, към което трябва да прояви родителска грижа и отговорност от най-ранна детска възраст.

  Ние знаем колко е важно децата да са здрави, щастливи и пълноценни, като наред с това да им бъде осигурено добро образование, перспективно бъдеще, подходяща социална среда, добра и успешна реализация, висок жизнен стандарт.

  Чрез Детска застраховка живот имате възможност:

  • да планирате бъдещето

  • да осигурите на детето си добро образование и старт в живота

  • да натрупвате средства, които да му предоставите при необходимост, за продължаване на образованието или в първите стъпки от самостоятелния му живот

  Основното покритие включва:

  • Доживяване срока на договора

  • Загуба на живот


  По избор на застрахования и срещу допълнително заплащане могат да се включат едно, няколко или всички от следните допълнителни покрития (сумите,които се заплащат нямат стестовен характер):

  • Злополука

  • Дневни пари за болничен престой

  • Хирургическо лечение

  • Освобождаване от плащане на премии

  • Временна неработоспособност

  • Критични заболявания и последствията от тях


  Срокът на договора може да бъде по Ваш избор: от 3 до 25 години.

  Плащане на застрахователната премия
  Удобна честота на плащанията на премията – по избор на застрахования:

  • еднократно или на вноски

  • в брой, по банков път или по интернет

  Застраховай се Сега!
 • Инвестиционна застраховка живот

  Осигурява добра застрахователна закрила комбинирана с дългосрочна инвестиция, при по-висока степен на доходност. Инвестиционната част от премия се влага в акции или дялове на инвестиционни фондове съгласно избрана стратегия. Сформира се индивидуален клиентски портфейл, с който клиента участва на международните финансови пазари/борси без допълнителни такси и комисионни. Осигурява свобода при избора на  фондове и съотношението на вложените средствата. Дава възможност за прехвърляне на инвестицииите, гарантира изплащането на застрахователната сума.

  Инвестиционна Застраховка “Живот”

  Застраховките "Живот" свързани с инвестиционни фондове нямат алтернатива в България. Те дават напълно нов поглед и ново по-добро решение в дългосрочен план.

  Застрахователната сума (размера на застрахователното покритие) е абсолютно гарантирана, определя се от клиента и за да се избегнат рисковете на валутния обмен, всички разплащания могат да бъдат в съответната валута. Това дава на клиентите стабилност и сигурност в инвестициите.

  Вноските по застраховките реално намаляват дължимия данък върху Вашите доходи, като се приспадат от облагаемия Ви доход.

  Основни покрития:

  • При доживяване на срока - на застрахования се изплаща договорената застрахователна сума и допълнително разпределената доходност;

  • При трайна нетрудоспособност от злополука - на застрахования се изплаща процент от застрахователната сума, равен на процента нетрудоспособност или рента, съгласно условията на съответния продукт. При по-тежки увреждания, поема по нататъшното плащане на застрахователните вноски.

  • При загуба - на посочените ползващи лица се изплащат застрахователната сума и допълнително разпределената доходност.

  Освен високата степен на застрахователна защита дългосрочните застраховки "Живот" са със спестовен елемент и могат да бъдат свързани с някой от следните инвестиционни фондове:

  • "Високодоходни ценни книжа, гарантирани от държавата" - държавни ценни книжа, емитирани в лева, щатски долари или евро;

  • Валутен инвестиционен фонд:

   • Активи във щатски долари: държавни ценни книжа, емитирани в щатски долари;

   • Активи във евро: държавни ценни книжа, емитирани в евро.

  Ежегодно върху спестовната част на застраховката се разпределя доходност, в зависимост от избрания инвестиционен фонд, която се получава заедно с договорената застрахователна сума.

  Вие избирате:

  • Срок на застраховката - срока след който да разполагате със спестяванията си;

  • Вида и начина на внасяне на застрахователната премии (вноски); - Типа и размера на застрахователната сума (застрахователното покритие);

  • Начина на получаване на застрахователната сума в края на периода;

  За тази застраховка е характерно, че спестовната част от застрахователната премия се влага в инвестиционни фондове, посочени от застрахования. По време на действието на застраховката е възможно: да се промени или да се раздели спестовната част на премията между няколко инвестиционни фонда; да се промени или да се раздели спестовната част на премията между няколко инвестиционни фонда; да се промени размерът на застрахователната сума; да се промени съотношението между рисковата и спестовната част.

   

  Застраховай се Сега!
 • Здравно застраховане

  С избор на Доброволно здравно осигуряване клиента може да си осигури лесен начин за получаване на медицинска помощ при възникване на здравен проблем, като има възможност да избира комбинации от различни здравноосигурителни пакети със съответните групи услуги и лимити. Застраховката може да бъде индивидуална, семейна, групова и от нея могат да се възползват български или чуждестранни граждани, чрез широка мрежа от здравни заведения на територията на цялата страна. Всяко застраховано лице получава индивидуална здравна карта. Клиента може да ползва абонаментно обслужване /безкасово/ в здравните заведения с които застрахователя има сключени договори или възстановяване на разходите. На номер на контактен център към съответното дружество, застрахованите получават съвети и съдействие при здравословни проблеми от лекар или координатор. По тази застраховка спрямо избора на пакети се покриват извънболнична помощ (медицински прегледи, изследвания и др.), болнична помощ (престой в болница, изследвания, манипулации и др.), лекарства, помощни средства, санитарни материали, консумативи и др.

  Допълнително здравно осигуряване

  Доброволна застраховка осигуряваща сигурност за получаването на професионална помощ на застрахованите лица . Застраховат се български и чуждестранни лица с индивидуални, семейни или групови договори на възраст 0 до 65 годишна възраст . Застрахователното покритие може да бъде предоставено на възтановителен или абонаментен принцип .При груповите застрахователни договори е възможно отделните лица да прибавят отделни пакети и да сключват полици за своето семейство. На номер на контактен център застрахованите лица получават необходимото съдействие от лекар на избраното застрахователно дружество . Застрахователната премия зависи от възрастта на лицата и избор на застрахователни покрития, разделящи се на пакети.

  Основното застрахователно покритие :

   

  Извънболнична помощ –

  • Прегледи ;

  • Неотложна медицинска помощ ( веднъж годишно ) ;

  • Съвети и консултации, включително по телефон ;

  • Клинико-лабораторни изледвания ;

  • Морфологични изледвания (назначени от специалист ) ;

  • Функционални изледвания ;

  • Образна диагностика без контраст ( назначени от специалист ) ;

  • Кожно - алергично тестуване ;

  • Манипулации ( назначени от специалист ) ;

  • Амбулаторни хирургически операции ;

  • Подготовка за планова хоспитализация -лабораторни, ултразвукови и ренгенови изледвания според опцията ;

  • Физиотерапия – процедури по апаратна физиотерапия и лазертерапия до 200 лв.

   

  Болнична помощ -

  • Хоспитализация в болнично лечение ( до 30 дни годишно ) ;

  • Приемане и настаняване на болен ;

  • Прием в стационарни отделения ;

  • Преглед и назначаване на лечение ;

  • Клинико-лабораторни изледвания ( назначени от специалист );

  • Морфологични изледвания ( назначени от специалист ) ;

  • Клинико – инструментални изледвания ( назначени от специалист ) ;

  • Образна диагностика без контраст ;

  • Кожно- алергично тестуване ;

  • Лечение ;

  • Хирургически интервенции без избор на екип ;

  скъпоструващи консумативи които НЗОК не заплаща или заплаща чатично – до 70 % или до 2000 лв годишно .

  * Разходи за контрасни вещества за ядрено – магнитен резонанс и скенер , физиотерапия и лазертерапия както и консумативите за операция са на възтановителен принцип .

  • Покриват се разходи единствено ако лицето е с непрекъсната здравноосигурителни права .

   

  Профилактика-

  • Медицински прегледи ;

  • Медицински изледвания

   

   

  Допълнителни здравни услуги и средства :

   

  • Лекарствени средства - до размера на договорен лимит ;

  • Корекционни средства ( само за групови договори на 10 лица ) - диоптрични стъкла за очила ( веднъж годишно) , контактни лещи и слухови апарати ;

  • Помощни средства ( за индивидуални, семейни и групови договори ) - разходи за протези, патерици, бастуни, инвалидни столове, колички и ортези ;

  • Санитарен транспорт ( за индивидуални, семейни и групови договори )

  • Рахабилитация ( само за групови договори над 10 лица ) - долекуване на застрахованото лице след оказана болнична медицинска помощ.

  • Комплексна дентална помощ само за групови договори над 10 лица )

   - терапевтични манипулации – Възстановяване на разходи до 100 % от Застрахователната сума ;

   - хирургични интервенции – Възстановяване на разходи до 100 % от Застрахователната сума ;

   - Ортопедична дейност – Възстановяване на разходи за коронки, мостове и подготовка ;

  • Ренгенови снимки - Възстановяване на разходи и за панорамни снимки

   * Не се покриват разходи за :

   - Козметични и пластични корекции ;

   - Почистване на зъбен камък ;

   - Избелване и полиране на зъби ;

   - Ортодонтични процедури ;

   - Дентална имплантация ;

   - Дентална физиотерапия ;

   -Лекарствени средства за лечение на зъбите и устната кухина .

    

   Застраховат се здрави лица, но с изрично съгласие и условия могат да бъдат изключени съществуващи заболявания

  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте