Застраховка злополука и лични

 • Помощ при пътуване в чужбина

  Туристически застраховки за помощ при пътуване или работа, които покриват лечение и спешни състояния в следствие на злополука в чужбина, акутно заболяване или болничен престой. Може да се добави покритие кражба на багаж, отмяна на пътуване, лимитирано зъболекарско лечение.

   

  Помощ при пътуване в чужбина

   

  Туристическа застраховка покриваща непредвидени и неотложни медицински разходи вследствие на злополука и заболяване . Застраховат се български и чуждестранни лица от 0 г. до 85 годишна възраст при пътувания с цел туризъм, упражняване на спорт или пътуване с цел работа. Застраховката е валидна за цял свят с изключение на територията на Р. България и страната на постоянно местожителство на Застрахования . Отговорността на Застрахователия е до договорения лимит в евро или щатски долари . Срокът на застраховката е от 1 ден до 1 година, в зависимост от продължителността на пътуването на Застрахования. Застрахователят осигурява на Застрахования 24-часов асистанс.

  Основното покритие:

  • Разходи за прегледи, изледвания и болнично лечение ;

  • Разходи за транспортиране до най -близкото болнично лечение ;

  • Разходи за спешно стоматологично лечение ;

  • Репатриране до Р. България ;

  Възможност за допълнителни избираеми покрития :

  • Дневни пари за болничен престой ;

  • Правна помощ ;

  • Гражданска отговорност към трети лица ;

  • Кражба, загуба и забавяне на багаж ;

  • Загуба на живот и трайна намалена работоспособност вследствие на злополука.

  • Спасителни разноски

   

  Застраховай се Сега!
 • Често пътуващи зад граница/Мултитрип

  Застраховка за хора пътуващи извън страната многократно за календарна година.

  Многоктарно пътуване

  Застраховка предназначена за многократни пътувания извън територията на Р. България с цел работа. Застраховката се сключва с продължителсност 1 година, като застрахователното покритие е в рамките до 30 , 60 и 90 дни престой извън страната за 1 пътуване . Застраховат се лица до 69 годишна възраст при покритие до 30 000 евро или щатски долари . Застрахователят осигурява денонощен асистанс на Застрахования .

  Основно покрити рискове :

  • Медицински разноски вследствие на злополука или акутно заболяване ;

  • Рапатриране до най – близкото лечебно завдение или до Р. България ;

  • Спешно стоматологично лечение с лимитирана отговорност

   С възможност да се включване на допълнителни покрития като:

  • Загуба на живот ;

  • Трайна намалена работоспособност ;

  • Гражданска отговорност към трети лица ;

  • Дневни пари за болничен престой ;

  • Правна помощ ;

  • Кражба, загуба или забавяне на багаж ;

  • Спасителни разноски .

  Застраховай се Сега!
 • Чужденци в България

  Задължителна застраховка за чужди граждани временно или трайно пребиваващи на територията на Р. България.

  Медицинска застраховка за Чужденци в България

  Задължителна застраховка за чужденци, които пребивават краткосрочно или продължително в Р. България . Застрахователната сума за едно лице е 30 000 евро съгласно Наредбата за общи условия, минимална застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Р. България или преминават транзитно през страната. Застрахователният договор се сключва за срок до 1 година от физически или юридически лица. Застраоват се лица до 80 годишна възраст. Лицата, които пребивават краткосрочно в Р. България или преминават транзитно през страната е възможно да сключат застраховка за срок не по-дълъг от 90 дни .

  Покриват се разходи за неотложна и спешна медицинска помощ вследствие за злополука или акутно заболяване, както и разходи за смешна дентална помощ.

  Застраховай се Сега!
 • Планинска застраховка

  Покритие за любителите на природата. В зависимост от избраното покритие може да включва спасителни разноски и медицински транспорт.

  Планинска застраховка


   Застраховат се български и чуждестранни лица при пътувания с цел туризъм, упражняване на спорт и хоби на територията на Р. България.  Възможно е да се сключи индивидуално, семейно или групово. В зависимост от броя застраховани лица се прилагат отстъпки от основната застрахователна премия. Любителите на екстремни спортове се застраховат при специални условия. За застрахованите лица се предоставя 24 часов асистанс. Застраховката се сключва за срок от  1 ден до 1 година, като застрахователната сума се определя от Застрахования.
   Покритите рискове по този вид застраховка са:
  ●  Загуба на живот;
    Разходи за спасяване и издирване;
  ●  Трайна и временна загуба на неработоспособност вследствие на злополука;
  ●  Медицински разноски и репатриране вслдствие на злополука;
  ● Спасяване с хеликоптер;
  ● Разходи за евакуация.

  Застраховай се Сега!
 • Застраховка на учащи

  Злополука и/или заболяване и медицински разноски за ученици.

  Злополука на учащи

  Застраховка подходяща за деца в детски градини и ясли, учащи в основни,средни, полувисши и висши учебни заведения, като и за персонала към тях. Застраховката може да се сключи групово с минимум 5 застраховани лица. Застраховката може да бъде сключена от родител или от учебното заведение. Покритието по нея е на територията на учебното заведение или извън него . Застрахователната премия се определя според възрастта на застрахованит ( под и над 14 годишна възраст ), избраната застрахователна сума и период . Рискът „ Смърт вследствие на злополука „ не се покрива за деца под 14 годишна възраст .

  Застраховката покрива рисковете :

  • Загуба на живот вследствие на злополука ;

  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на злополука ;

  • Временна загуба на работоспособност вследствие на злополука ;

  • Медицински разноски вследствие на злополука ;

   Допълнителни покрития :

  • Гражданска отговорност на Застрахования за причинени телесни ивреждания на трети лица или нанесени щети на учебното заведение – не важи за детски градини и ясли

  Застраховай се Сега!
 • Застраховка на спортисти

  Злополука и/или заболяване и медицински разноски за спортисти, по време на тренировки и състезания.

  Злополука за спортисти

  Застраховка е предназначена за лица занимаващи се професионално или аматьорски със спортна дейност в организирани отбори, федерации, спортни клубове и центрове. Покриват се събития настъпили на територията на Р. България или чужбина по време на състезания, предсъстезателна подготовка, тренировка или за събития настъпили със застрахования по всяко време. Застраховката може да бъде сключена за срок до 5 години като застрахователната премия се определя според вида на упражнявания спорт. Сключват се индивидуални или гупови полици.

  Основното покритие по този вид застраховка е :

  • Загуба на живот

  • Трайна загуба на работоспособност от злополука

   Допълнителни рискове:

   

  • Временна загуба на работоспособност

  • Медицински разходи

  • Разходи за медицинско транспортиране

   

  Застраховай се Сега!
 • Трудова злополука

  Задължителна застраховка за сметка на работодателя, според рисков класификатор за трудов травматизъм по икономически дейности.

  Трудова злополука

  Задължителна застраховка съгласно Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска '' Трудова злополука '' . Застраховката се сключва от и за сметка на работодателя в полза на работниците и служителите за събития, свързани с живота и здравето им. Застрахователната сума се определя според месечното брутното възнаграждение на застрахованите. Минималната застрахователна сума за смърт и трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука е в размер на 7 годишни брутни месени възнаграждения на съответния работник или служител. Минималната застрахователна сума за риска „ временна загуба на неработоспособност вследствие на трудова злополука '' е едно месечно брутно възнаграждение.

  Основните задължителни покрития по този вид застраховане са :

  • Загуба на живот вследствие на трудова злополука ;

  • Временна загуба на работоспособност вследстие на трудова злополука ;

  • Трайна загуба на работоспособност вследствие на трудова злополука

   

  Застраховай се Сега!
 • Индивидуална злополука

  Рисково покритие за всеки вид злополука на застрахования за даден период от време.

  Индивидуална застраховка „Злополука“

  Индивидуалната застраховка „Злополука“ предоставя застрахователна защита срещу събития вследствие злополука, свързани с живота, здравето и телесната цялост на физически лица.

  Индивидуалната застраховка „Злополука” се сключва по желание на клиента. В повечето случаи е предназначена за лица от 16 до 69 години, които не са освидетелствани от ТЕЛК с трайна загуба на работоспособност над 50%.
  Покрити рискове по тази застраховка са:
  • смърт;
  • трайна и временна загуба на работоспособност;
  • медицински разноски вследствие трудова и битова злополука.
  Предлагат се различни варианти, както по отношение на покритите рискове, така и на размера на застрахователно покритие.
  При настъпване на застрахователно събитие в рамките на покрития риск компанията изплаща на застрахования или на посочено от него ползващо лице договорената в полицата застрахователна сума и/или обезщетение.

  Застраховай се Сега!
 • Гражданска отговорност на физически лица

  ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА“

  Застраховка „Гражданска отговорност на физически лица“ покрива отговорността на застрахования за вреди, причинени на трети лица в резултат на неговото поведение и рисковете от ежедневния живот.
  Полицата може да се сключи от всеки пълнолетен гражданин, като процедурата е максимално улеснена. Необходимо е само да се попълни въпросник, който може да Ви бъде изпратен на e-mail или предоставен на място в офис на Застрахователя.
  Застрахователният продукт покрива отговорността на Застрахования в качеството му на:
  - Глава на семейство;
  - Велосипедист;
  - Собственик на куче или други домашни любимци;
  - Собственик на апартамент, къща или вила, предназначени за лично ползване;
  - При упражняване на спорт или регламентиран лов;
  - и др.
  Застрахователният договор може да се сключи само за едно лице или за цяло семейство, включващо и децата до 18-годишна възраст.
  Застраховката важи за територията на Р България и при временен престой в чужбина.
  Застрахователната премия се определя в зависимост от броя на застрахованите лица, избраните покрития и лимити на отговорност.

  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте