Застраховка имущество

  • Имуществено застраховане
   • За жилището/За апартамента

    Застраховката покрива основните рискове пожар, природни бедствия, наводнение. Могат да се включат и допълнителни покрития като кражба, вандализъм, земетресение, чупене на стъкла и др. 

    Застраховка за Вашето жилище(апартамент)

    Погрижете се за Вашето жилище със застраховка, осигуряваща защита от:

     Пожар и последиците от гасенето му,мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;Буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд или наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води, морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;Авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и токов удар, удар от пътно превозно средство или животно, увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт;Вандализъм, включително злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия.Земетресение;Кражба чрез взлом;Загуба на доход от наем;Гражданска отговорност на Застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;

    Разходи за алтернативно настаняване;Чупене на стъкла и витрини;

    Злополука – покриват се рисковете “смърт, временна или трайна загуба на трудоспособност на член от семейството вследствие злополука”.

    Срокът на застраховката е 1 година, премията може да се плати еднократно или на вноски.

    Застраховай се Сега!
   • За къщата

    Застраховка за къщи или вили, обитавани временно, сезонно или постоянно. В зависимост от това, тарифата варира спрямо обезопасеност, близост до естествени водни басейни, земетръсна зона.

    Застраховка за Къщата

    Осигурете си спокойствие на достъпна цена със застраховка за Вашата къща.

    Покритите рискове са следните:

    Пожар; Експлозия на съд под налягане; Природни бедствия: буря, ураган, градушка, проливен дъжд, вкл. щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталации (включително от забравени отворени кранове); Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); Удар от ппс или от летящо тяло с екипаж, падащи негови съставни части или товар; Допълнителни разходи за отстраняване на последиците от настъпило застрахователно събитие. НаводнениеЗеметресение;Кражба чрез взлом;Гражданска отговорност към трети лица;Наем за алтернативно настаняване;Злополука на член от семейството / домакинството

    Срещу заплащане на допълнителна премия застрахователното покритие да бъде разширено със следните клаузи:

    • Злоумишлен палеж и злоумишлено взривяване

    • Загуба на доход от наем

    • Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди

    • Кражба, извършена чрез използване на технически средства

      

     Срокът на застраховката е 12 месеца.

    Застраховай се Сега!
   • За вилата

    Сигурност за временно обитавани обекти от летен тип, с покрития за основни рискове пожар, наводнение, земетресение по избор и др.

     

    Застраховка за Вилата

    Застраховката защитава Вашата вила, както и недвижимото и движимото имущество в нея, срещу кражба, грабеж, пожар и природни бедствия, земетресение и злоумишлени действия на трети лица (например чупене на стъкла или разбиване на врата).

    Застраховката се предлага с различни нива на покритие в различните застрахователни компании. Почти всички застрахователи предлагат разнообразни клаузи, чрез които можете да застраховате срещу различни рискове, включващи или изключващи определени покрития.

    Застраховката осигурява защита от:

    • Пожар, мълния, експлозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

    • Природни бедствия – буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета, проливен дъжд, наводнение от природно бедствие, увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, действие на подпочвени води или морски вълни, свличане и срутване на земни пластове, градушка, падане на лавина;

    • Аварии (вкл. спукване на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации, късо съединение и удар от МПС);

    • Земетресение;

    • Кражба чрез взлом, кражба с използване на техническо средство, грабеж, вандализъм (вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия);

    • Загуба на доход от наем; разходи за алтернативно настаняване; разходи за разчистване на развалини и останки;

    • Гражданска отговорност за нанесени вреди на трети лица;

    • Случайно счупване на стъкла и витрини;

    Застраховай се Сега!
   • За магазина

    Застраховки за малкия бизнес. Покрива освен основни покрития и допълнителни по желание като: пари в каса, грабеж, отговорност към посетители.

     

    Застраховка за Магазина

     

    Полицата е предназначена за фирмите от микро и малък бизнес, опериращ предимно в сферата на търговията и услугите. Застраховат се активи с обща застрахователна сума до

    1 000 000 лева.

    Към тази група принадлежат:

    Различни търговски обекти – магазини, търговски центрове, заведения за обществено хранене;

    Обекти, извършващи услуги на населението (химическо чистене, поправки, ремонт) и други;

    Другата голяма група обекти, към които е насочен продуктът, обхваща офиси на фирми, специализирани кабинети (лекари, зъболекари) и други.

     

    Покрития на застраховката:

     

    Пожар (вкл. последиците от гасенето на пожара), експлозия, имплозия, удар от мълния, удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях, природни бедствия, в т.ч. буря, ураган, градушка, проливен дъжд, щети от падащи дървета и клони, вследствие на природни бедствия, замръзване, свличане или срутване на земни пластове; Тежест от естествено натрупване на сняг или лед; Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна, отоплителна и паропроводна инсталация и включените към тях уреди; Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм); Удар от ППС или животно, непринадлежащо на Застрахования или лица на служба при него, със застрахованото имущество;

     

    Допълнителни покрития:

    -Наводнение

    -Земетресение

    -Кражба чрез взлом и грабеж

    -Стъкло – всички рискове

    -Злоумишлен палеж и взривяване

    -Късо съединение и токов удар на електрически инсталации и/или уреди

    -Кражба, извършена чрез използване на технически средства

    -Измокряне в резултат на изтичане на вода от спринклерни инсталации

    -Пари в каса

    -Развала

    -Отговорност към трети лица

    -Отговорност на наемателя

    Застраховай се Сега!
   • За офиса

    Застраховка за защита на движимото и недвижимото  имущество на стопанските субекти от административен тип и дейност.

     

    Застраховка за Офиса:

    Предоставя се на собствениците или наемателите на търговски обекти — магазини, офиси, складове, заведения за обществено хранене, лекарски и стоматологични кабинети, козметични и фризьорски салони, туристически агенции и други обекти от сферата на търговията и услугите застрахователна защита за имуществото, използвано при осъществяване на дейността, като сгради, инвентар, обзавеждане, стоки, фасадни витрини, офис оборудване и други срещу загуби, причинени от:

    • Пожар, включително и последиците от гасенето на пожара;

    • Експлозия на съд под налягане;

    • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, включително падащи дървета и клони, вследствие природни бедствия;

    • Изтичане на водопроводна вода (включително от забравени отворени кранове);

    • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);

    В комбинация застрахователите предлагат допълнително покритие на рисковете:

    • Кражба чрез взлом

    • Земетресение

    • Отговорност на наемателя;

    • Отговорност към посетители и клиенти;

    • Отговорност на работодателя;

    • Счупване на стъкло или стенни огледала и витрини;

    Застраховай се Сега!
   • Индустриален пожар/Големи предприятия

    Специфични застрахователни продукти, разработени за защита на особено големи обекти като заводи, производствени цехове, складови и промишлени бази и др., в които има концентрация на обекти с висока стойност. Възможно е добавяне на особени рискове като тероризъм, развала на стоки, авария на машини, пропуснати ползи.

     

    Застраховката „Индустриален пожар“

     

    Осигурява се застрахователно покритие на имуществото на български и чуждестранни физически и юридически лица, извършващи производствена или непроизводствена дейност.Застраховат се собствени или на законно основание наети, предоставени на отговорно пазене или разпореждане имущества, в това число:

    • недвижими имущества – производствени и непроизводствени сгради;

    • движими имущества – машини, съоръжения и оборудване;компютри, аудиовизуална и офис техника;транспортни средства; стопански инвентар; произведения на изкуството;

    • стоково-материални запаси: стоки; материали и суровини; незавършено производство; продукция;

    • чужди движими и недвижими имущества, намиращи се в застрахования обект и собственост на трети лица, които застрахованият владее, контролира и/или ползва на законно основание.

      

    Покрити са следните рискове:

     

    • Пожар и последиците от гасенето му, мълния, експлозия и имплозия, удар от летателни апарати или от падащи от тях части и предмети;

    • Природни бедствия (буря, ураган, увреждане от падащи клони и дървета; проливен дъжд, наводнение от природно бедствие; увреждане от тежест при естествено натрупване на сняг или лед, падане на лавина; действие на подпочвени води или морски вълни; свличане и срутване на земни пластове; градушка; измръзване на стоково-материални запаси;

    • Удар от пътно превозно средство или животно, авария на подемни машини; увреждане на имущество по време на транспортирането му от един адрес на друг със собствен или нает транспорт; внезапно изтичане на вода от спринклерни инсталации; авария на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации; късо съединение и токов удар;

    • Земетресение;

    • Кражба чрез взлом;

    • Кражба с използване на техническо средство;

    • Вандализъм, вкл. злоумишлен пожар и злоумишлена експлозия;

    • Грабеж;

    • Загуба на доход от наем;

    • Гражданска отговорност на застрахования, възникнала вследствие проявление на покрит по полицата риск;

    • Разходи за разчистване на развалини и останки; за преместване и съхранение на застраховано движимо имущество; за хонорари на експерти, инженери и архитекти;

    • Чупене на стъкла, витрини, рекламни табели и надписи.

      

     Застрахователната сума се определя от застрахования, като база за определяне на нейния размер може да бъде балансова, отчетна, действителна или друга, посочена от Застрахования стойност. За някои видове имущества или покрити рискове застрахователната сума може да се определи като договорен лимит на отговорност.

    Застраховай се Сега!
   • Карго/Стоки на път

    Застраховка върху имуществен интерес за стоки и товари, които се намират на път или им предстои преместване от едно място на друго. Застраховката може да включва счупване, преобръщане на МПС или състав, кражба и др.

    Застраховай се Сега!
   • Застраховка на земеделски култури

    Покритие за земеделските стопани. Защита за културите от измръзване, осланяване, буря, градушка и др. в зависимост от типа насаждение.

     

    Застраховка Земеделски култури

     

    Обект на застраховката са всички видове земеделски култури, отглеждани в страната.

    Покритите рискове са следните:

     

    • Загуби на реколтата, причинени от следните природни бедствия:

    • Градушка – валеж от ледени зърна или парчета със сферична или неправилна форма;

    • Буря – вятър,вихрушка – въртеливо движение на въздуха около вертикална ос;

    • Смерч – спускащ се от облаците фуниеобразен вихър;

    • Проливен дъжд – интензивен валеж в голямо количество, паднал за кратко време;

    • Пожар – горене, съпроводено с топлина и светлина, или с жарава, възникнало или излязло извън определените желани граници и което е в състояние да се разпространява чрез собствена енергия;

    • Наводнение – заливане на обикновено суха земя от голямо количество вода поради нейното преливане извън обичайните предели на естествени или изкуствени водни потоци, езера и язовири. Предизвиква се от бързо топене на големи снежни маси, интензивни валежи с голяма продължителност, натрупване на ледени баражи в реките и др.

    •  

    При зимни житни култури се покриват щети от:

     

    • Киша – при зимни житни култури – продължително застояване на вода на повърхността на почвата като последица от дълготрайни дъждове, топене на снегове, излизане на подпочвени води и разливане на реки;

    • Измръзване – повреждане или загиване на растенията под действието на ниски температури;

    • Изтегляне – изтласкване или прекъсване на подземната част на растенията под действието на вертикални движения на почвената повърхност при резки колебания на температурата. В зависимост от степента и мястото на повредата, изтеглените растения може да измръзнат, да изсъхнат или да оцелеят, давайки непълноценен добив.

      

    Застрахователната сума се определя по договаряне, в зависимост от очакваните добиви и цената на продукцията. Възможно е застрахователната сума да бъде увеличавана през времето на действие на застраховката.

    Застраховай се Сега!
   • Застраховка на животни

    Застраховка на животни, птици, риба, кошери с пчели - защита за стопаните отглеждащи животни. Може да покрива определени специфични болести и състояния, в зависимост от вида и типа.

     

    Застраховка на животни

     

    Застраховката Ви осигурява необходимото застрахователно покритие срещу загуби при смърт или унищожаване на животни, птици, риби и кошери с пчели собственост на физически и юридически лица настъпили вследствие на:
    • злополуки;
    • заразни и незаразни болести;
    • клане по необходимост.


    С нея Вие получавате:
    • обезщетение в границите на определения в застрахователния договор общ лимит на отговорност при настъпване на застрахователно събитие;
    • гарантирано партньорство с надежден и коректен Застраховател.

    Застраховката важи само за територията на Република България.

    Застраховката покрива риска от загуби при смърт или унищожаване на животни, птици, риби и кошери с пчели в резултат на настъпване на застрахователно събитие.
    Животните, птиците и кошерите с пчели могат да бъдат предмет на застраховане само при условие, че към датата на сключване на застраховката са напълно здрави, ваксинирани, в добро охранено състояние и са осигурени с необходимия фураж, условия за отглеждане, профилактика и лечение, в съответствие със зооветеринарните изисквания.

    Застраховката се сключва за срок от една година. По Ваше желание срокът може да бъде и по-кратък.
    Застраховката може да бъде сключена за няколко или за всички рискове.

    Застраховай се Сега!
  • Техническо застраховане
   • CMP

    Строително-монтажни работи по одобрен проект за изпълнение на дейностите включени в обхвата на строителството и монтажа на съоръжения върху определен обект.

     

    Строително–монтажни рискове

    Застраховка „Строително-монтажни рискове” (СМР) е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

    Предмет на застраховката са:

    • цялата строителна площадка;

    • извършваните по договор строително-монтажни работи;

    • материалите;

    • механизацията и оборудването;

    • гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди. покритие:

    • „Всички рискове” и изплаща обезщетение при унищожаване и повреда на застрахованото имущество;

    • За отговорността във връзка с загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

    Мога да се вкючат допълнителни покрития за:

    • Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение.

    • Гаранционно обслужване на строителните работи.

    • Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз.

    • Вреди от земетресение.

    • Имущество на склад извън строителната площадка.

    • Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения.

    • Риск на проектанта.

    • Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.

    Застраховай се Сега!
   • Електронно оборудване
    Специфична имуществена полица за покритие на особени рискове като кражба, късо съединение и токов удар върху електронна техника и оборудване на офиси и търговски обекти.
    Застраховай се Сега!
   • Авария на машини
    Застраховка за дефект на материала, лошо изпълнение, некачествена изработка и др. рискове, които могат да донесат съществени загуби на предприятието.
    Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте