Техническо застраховане

 • CMP

  Строително-монтажни работи по одобрен проект за изпълнение на дейностите включени в обхвата на строителството и монтажа на съоръжения върху определен обект.

   

  Строително–монтажни рискове

  Застраховка „Строително-монтажни рискове” (СМР) е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

  Предмет на застраховката са:

  • цялата строителна площадка;

  • извършваните по договор строително-монтажни работи;

  • материалите;

  • механизацията и оборудването;

  • гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди. покритие:

  • „Всички рискове” и изплаща обезщетение при унищожаване и повреда на застрахованото имущество;

  • За отговорността във връзка с загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

  Мога да се вкючат допълнителни покрития за:

  • Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение.

  • Гаранционно обслужване на строителните работи.

  • Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз.

  • Вреди от земетресение.

  • Имущество на склад извън строителната площадка.

  • Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения.

  • Риск на проектанта.

  • Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.

  Застраховай се Сега!
 • Електронно оборудване
  Специфична имуществена полица за покритие на особени рискове като кражба, късо съединение и токов удар върху електронна техника и оборудване на офиси и търговски обекти.
  Застраховай се Сега!
 • Авария на машини
  Застраховка за дефект на материала, лошо изпълнение, некачествена изработка и др. рискове, които могат да донесат съществени загуби на предприятието.
  Застраховай се Сега!
  Моля, изчакайте