Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква А (10 бр.)

Абандон

Правото на застрахователя върху застрахован обект, след отказ на застрахования от правата му по определен товар,  увреден при застрахователно събитие, за който застрахователят е извършил застрахователно плащане. Използва се в морското застраховане.

Абонаментна полица

Полица, при която застрахователят по силата на предварително сключен договор поема да носи риска за всички обекти на застрахования, като съществува възможността за добяване на обект или покритие по текущия договор. Сключва се за неопределено време.

Автомобилист

Ползвател, собственик, държател или водач на моторно превозно средство, който във връзка с притежаването или използването му е страна по застрахователен договор.

Агрегатен лимит / Лимит за всички събития

Отнася се предимно до застраховки на отговорност и представлява общата сума на покритието по застрахователния договор за срока на застраховката, независимо от броя на отделните застрахователни събития, които могат да настъпят.

Административни разходи

Разходите по обслужването на застрахователните и презастрахователните договори и управлението на застрахователния портфейл.

Аквизиция

Разходите, произтичащи от сключването или подновяването на застрахователни договори, които могат да бъдат:
а) преки - аквизиционни комисиони, разходи за изготвяне на застрахователни договори и за включването им в застрахователния портфейл;
б) косвени - за реклама и административни разходи, свързани с изготвянето на оферти, сключването на договори и подновяването на вече сключени договори

Актюер

Специалист, отговарящ за изграждането на основите на застрахователни и финансови продукти, здравноосигурителни и пенсионни схеми. Отговаря за определянето на цените на съответните продукти, както и оценка на необходимите резерви, които трябва да се заделят за посрещане на бъдещите задължения.

Акутно заболяване

Заболяване с остро начало и прогресивен характер, налагащо спешно изследване и лечение поради внезапно възникнали болки и пряко застрашаване живота на застрахования.

Анекс

Допълнение към застрахователната полица, указващ промяна  някои обстоятелства на текущ застрахователен договор. Наричан още и „добавък“.

Асистънс

Допълнителни услуги към застраховането, т.е. оказване на помощ на застрахования клиент за своевременно уреждане и подкрепа при настъпване на застрахователно събитие.

Моля, изчакайте