Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Д (4 бр.)

Действителна тотална загуба

Загуба, при която застрахованият обект е напълно увреден спрямо първоначалното си предназначение и/или функция. В жаргона известна като „тотал“.

Договор за възлагане

Писмен документ между застрахователен брокер и негов възложител, който урежда правата и задълженията между страните.

Държава членка

Държава, която е членка на Европейския съюз, или друга държава, която принадлежи към Европейското икономическо пространство.

Дъщерно дружество

Юридическо лице, контролирано от друго юридическо лице (предприятие майка).

Моля, изчакайте