Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква З (20 бр.)

Застрахован

Физическо или юридическо лице, чиито имуществени и/или неимуществени блага или интереси са предмет на застрахователен договор.

Застраховане

Икономическа дейност, чиято функция е да осигурява застрахователна защита и покрития на застрахованите лица, чрез набиране на потенциални клиенти, събиране на премии чрез продажби на полици и разходване на средства чрез обезщетения.

Застраховател

Юридическо лице, акционерно дружество регистрирано по смисъла на ТЗ или взаимозастрахователна кооперация, регистрирана по закона за кооперациите, които подлежат на лицензиране от Комисия за финасов надзор на Р. България или компетентен орган от държава членка на ЕС.

Застрахователен агент

Застрахователен посредник, физическо или юридическо лице, упълномощено от застрахователна компания да предлага продуктите й срещу възнаграждение.

Застрахователен брокер

Застрахователен посредник, който по силата на договор с възложител физическо или юридическо лице проучва пазара и предлага най-подходяща оферта за избор на продукт и застраховател или презастраховател.

Застрахователен договор

Договор, по силата на който застрахователят приема да носи определени покрития/рискове, срещу определена цена/премия и да обезщети ползващия се съобразно понесените вреди. Наричан „застраховка“, договорът се сключва писмено и съдържа данни за покритията, срокове, данни за двете страни, цена и общи услови, изключения и приложимо право.

Застрахователен интерес

Правно призната необходимост от защита срещу последиците от застрахователно събитие.

Застрахователен портфейл

Съвкупност от действащи застрахователни договори /полици/ по даден вид застраховка, бранш застраховане или като цяло на един застраховател. Обикновено застрахователен портфейл не се прекратява, а при настъпили за това обстоятелства се цедира – прехвърля срещу възнаграждение на друг застраховател.

Застрахователен посредник

Лице, което посредничи между търсещия застрахователна услуга(клиент) и предлагащия подходящо застрахователно покритие за застраховане или презастрахован(застраховател или презастраховател). По силата на българското законодателство съществуват два вида застрахователни посредници-застрахователен брокер и застрахователен агент.

Застрахователен пул

Сдружение от няколко застрахователни и/или презастрахователни компании, което се създава с цел да се носи отговорност или покритие за особено големи рискове като катастрофичен пул от земетресение и др. Отговорността на всеки участник е до определена процентна стойност от общата застрахователна съвкупност.

Застрахователен риск

Обективната  вероятност от увреждане на имуществено или неимуществено благо, реализацията на която е несигурно, неизвестно и независимо от волята на застрахованото лице.

Застрахователен сертификат

Документ, който се издава на застрахования като доказателство за сключения застрахователен договор.

Застрахователна полица

Документ, удостоверяващ сключения договор между застрахователя, който издава договора, и застрахования, който има определен имуществен или неимуществен интерес.

Застрахователна премия

Сумата, която се заплаща на застрахователя за да носи отговорността по договора.

Застрахователна стойност

Определената стойност на дадено имущество - предмет на застраховане, за целите на застраховането.

Застрахователна сума (лимит на отговорност)

Договорената или определената с нормативен акт и посочена в застрахователен договор парична сума, представляваща горна граница на отговорността на застрахователя към застрахования.

Застрахователно обезщетение

Парична сума, получавана от застрахования при реализиране на неблагоприятно развитие на риска, т.н. щета. Размерът на обезщетението се определя застрахователя на база условията по застрахователен договор, сключен преди събитието и влезнал в сила след плащане на застрахователна премия.

Застрахователно събитие

Настъпването на покрит риск по застраховка в периода на застрахователното покритие, при който застрахователят трябва да изплати застрахователната сума.

Застраховащ

Лицето сключващо застрахователния договор. Допуска се застраховащ и застрахован да бъдат две различни лица, но обезщетение се получава само от застрахования или негов пълномощник или /ползвател/ бенефициент, посочен при сключване на договора.

Злополука

Случайно събитие, с външен произход, което довежда до телесни увреждания или смърт на застрахования.

Моля, изчакайте