Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква И (3 бр.)

Изключен риск

Събития от случаен характер, които не са покрит риск по дадена полица. При настъпването им застрахователят не дължи обезщетение. Задължително се указват в общите условия. При заплащане на допълнителна премия, могат да бъдат включени в полицата.

Имплозия

Физично явление, изразяващо се във внезапен спад на налягането в затворен обем, в следствие на което се получав разкъсване, смачкване. Процес обратен на експлозия.

Институтски карго клаузи (Institute Cargo Clauses – ICC)

Карго клаузите на Института на лондонските подписвачи (Institute of London Underwriters – ILU).  Стандартните карго клаузи са три – А, В и С.

Моля, изчакайте