Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Н (3 бр.)

Навло

Необходимата за превоз на стоки сума, която се заплаща на превозвач с различни видове транспорт. Размерът на навлото се определя в договора за превоз.

Надзастраховане

Термин от застрахователната практика, който указва, че застрахователната сума е по-висока от действителната стойност на застрахования интерес.

Нето премии

Записаните бруто премии минус премията за презастраховане или ретроцесия. Нето премии могат да са също премиите след всички приспадания: сторно премия, върната премия в края на периода по договорености и други. Когато от презастрахователните премии се извади размерът на презастрахователната комисионна и таксите, се получават т.нар. “презастрахователни нето премии”.

Моля, изчакайте