Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква П (11 бр.)

Платени премии

Реално платени и внесени в застрахователя задължения по полица.

Плащане екс грация

Компромисно плащане от застрахователя на застрахования за добри отношения и компенсация на застрахования при настъпване на събитие по непокрит по полицата риск.

Подзастраховане

Термин в общото застраховане, изразяващ отношението между действителната стойност на даден застраховаем обект и степента на застраховане. Изразява се в процент под 100% и се характеризира с факта, че при изплащане на обезщетение застрахователят поема ангажимент до процента на застраховане.

Подновяване

Подновяване на дадена застраховка или полица, поради изтичане на нейния срок.

Подписвач

Лице, натоварено от застрахователя да оформя поемането на рискове /сключването на застраховки.

Покрити рискове

Изчерпателно изброените събития /или условия/ при настъпването на които застрахователят ще изплати обезщетение на застрахования за понесените от него вреди.

Потребител на застрахователни услуги

Застрахованият, третото ползващо се лице, третото увредено лице, другите лица, за които са възникнали права по застрахователен договор, както и физическото или юридическото лице, което проявява интерес да се ползва от услугите, предоставяни от застраховател или от застрахователен посредник във връзка с предмета му на дейност.

Предложение

Писмената форма на предлагане на потребителя към застраховател да поеме носенето на определени рискове, в която се изброяват конкретни параметри и специфики, на база на които застрахователя да направи оценка на риска и предложи подходящ продукт и полица. Неразделна част от застрахователният договор.

Предотвратяване на щета

Задължение на застрахования при всяка застраховка да предприеме всички благоразумни мерки за предотвратяване и/или намаляване на щетите. Направеният благоразумен разход в това отношение, дори и без успех, се възстановява от застрахователя.

Презастраховане

Процес при който един презастраховател поема да носи определени рискове по полица, сключена от друг застраховател, срещу отстъпена част от премията, до определен лимит или определена сума.

Първи риск

Термин от имущественото застраховане, означаващ възможността на застрахованият да осигури покритие до застрахована сума, без да се прилага пропорционално право или т.н. подзастраховане. При този случай, за всяка щета, максималният лимит на отговорност на застрахователя е до застрахователната сума, избрана от клиента.

Моля, изчакайте