Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Р (7 бр.)

Рама-VIN

Vehicle identification number – идентификационният номер на автомобил, в който са кодирани определени данни за марка, модел, година на производство и др. данни.

Реалната тотална загуба

Застрахования предмет е напълно увреден и повече не може да служи за своето предназначение.

Регресен иск-обратен иск

Правото на застраховател да възстанови разходите си, направени по изплащане на обезщетение към причинителя на събитието или виновното лице.

Регресна покана

Правна форма, чрез която застраховател предявява претенцията си по регресен иск.

Ретроцесия

Прехвърлянето на рискове, поети по презастрахователен договор, към друг презастраховател или застраховател, който извършва активно презастраховане.

Риск

Възможността да настъпят определени събития, които да носят след себе си вреди.

Рискова премия

Част от застрахователната премия, която е предназначена за покриване на риска.

Моля, изчакайте