Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква С (7 бр.)

Самоучастие (Франшиз)

Участие на застрахованото лице в размера на обезщетението в определен процент или до определен размер, след който поема застрахователя.

Свързани лица

Две или повече физически или юридически лица са свързани по един от следните начини:
а) чрез отношения на контрол;
б) трайно с едно и също лице чрез отношение на контрол;
в) чрез притежаване от едното от тях, пряко или чрез контролирано от него лице, на 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на другото лице;
г) чрез притежаване пряко или чрез контрол на 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на трето лице;
д) трето лице притежава пряко или чрез контрол 20 или повече от 20 на сто от гласовете в общото събрание или от капитала на тези лица.
Свързани лица са и съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до трета степен включително и роднините по сватовство до трета степен включително.

Седант

Застрахователната компания - клиент на презастрахователна компания, която се презастрахова.

Сертификат "Зелена карта"

Международен сертификат за застраховка, издаден от името на национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа.

Срочна застрахователна полица

Полица с ограничено във времето покритие, за определен период.

Суброгация

Встъпване от страна на застрахователя в правата на застрахования, след изплащане на обезщетение на застрахования срещу трети лица. Суброгацията е приложима при общото застраховане.

Съзастраховане

Застраховане на един обект чрез участие на двама и повече застрахователи. То е едновременно застраховане на един обект от няколко застрахователи. Делът /степента на отговорност/ на всеки отделен застраховател е известен като “подписване”.

Моля, изчакайте