Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Т (3 бр.)

Трайна(временна) неработоспособност

Намаление на възможността за работа на даден индивид, в следствие на злополука или заболяване за продължетелен период от време.

Трети лица

Физическо или юридическо лице, което не е страна по застрахователен договор, но може да придобие определени права.

Трето ползващо се лице

Друго лице, посочено от застрахования в застрахователния договор като имащо право да получи пълния размер или част от застрахователното обезщетение или застрахователната сума.

Моля, изчакайте