Речник на термини за застраховане

Термини за застраховане с буква Ц (1 брой)

Цедент

Застраховател или презастраховател, който прехвърля всички или част от рисковете по сключени застрахователни договори и плаща презастрахователни премии на презастраховател или на застраховател, който извършва активно презастраховане.

Моля, изчакайте