Защита лични данни

Тази политика за поверителност се отнася за уеб сайта „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД (evitambroker.eu). Политиката покрива обработката на лични данни съобразно изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (Регламента). „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД се ангажират да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на обработването на личните данни и защитата на "правата и свободите" на лицата,  чиито лични данни „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД  събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Основни понятия:
„Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице, както и всяка друга информация, която се определя от приложимото право като лични данни;

„Специални (чувствителни) категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация , както и всички други лични данни, които се определят от приложимото право като специални.

„Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

За целите на Регламента за защита на личните данни, „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД е АДМИНИСТРАТОР на лични данни. Като използвате този уеб сайт, Вие се съгласявате с тази Политика.

Данни за Администратора:
Кои сме ние?
„ЕВИТА М БРОКЕР” ООД , ЕИК 200495717, е дружество със седалище и адрес на управление гр. София, район Искър, ж.к. „Дружба” – 1, бл. 160, вх. Г, ет. 7, ап. 115. Дружеството е със следния предмет на дейност: търговско представителство и посредничество, агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, комисионна дейност, производство и търговия в страната и чужбина на стоки от собствено производство, покупка на ценни книги с цел продажба, покупка на стоки или други вещи с цел препродажба в първоначален, преработен или обработен вид, придобиване, управление и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, внос, износ, разработване на инвестиционни програми и маркетингови технологии за реализация на продукти в страната и чужбина, придобиване на недвижими имоти с цел препродажба, както и осъществяване на всякаква друга търговска дейност, незабранена от закона при спазване на всички приложими разрешителни и лицензионни режими.   
Данни за контакт с „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД:

Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр. София, квартал „Лозенец”, ул. „Николай Лилиев” № 19
Телефон: 0878663246
Ел. поща: online@evitambroker.eu 
Интернет страница: evitambroker.eu
Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашия Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: online@evitambroker.eu 
Телефон: 02 963 3757  

Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Личните данни, събирани от „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД са: три имена, гражданско състояние, идентичност, идентификационни данни, имена на законен представител или пълномощник, данни за контакт – електронна поща, адрес и телефон, финансова информация, в зависимост от вида на застраховката се събират данни и за имуществено състояние и здравословно състояние. 

Защо „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД събира и съхранява лични данни?
За да ви предоставим, предлаганите от нас услуги, а именно проучване и анализиране за застраховане на имуществото, злополука на служителите и всички останали продукти, предлагани от лицензираните на българския пазар застрахователни дружества е необходимо да съберем лични данни за да Ви предоставим необходимата информация относно застрахователните обекти, които подлежат на застраховане, застрахователни оферти и анализ на застрахователните условия и тарифи от няколко застрахователни дружества с цел предоставяне на услуга по застрахователно посредничество за сключване, изменение и изпълнение на застрахователен договор, анализ и изпращане на оферти за предлаганите застрахователни услуги, изпълнение на законови задължения, произтичащи от договора. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения,”ЕВИТА М БРОКЕР” ООД  ще поиска от вас допълнително съгласие.
Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на вашите лични данни за предоставянето на предлаганите от нас услуги. Основанието за което се събират лични данни е изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по негово искане, за изпълнение на нормативно установени задължения на администратора на лични данни, дадено изрично съгласие от субекта на данни и за защита на законните интереси на администратора. „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД, поддържа подходящи административни, технически и организационни мерки, осигуряващи сигурността на предоставените от Вас лични данни. Личните данни се използват единствено за посочените по-горе цели и основание.

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
Ние няма да подаваме вашите данни на трети страни, без предварително получено съгласие от Ваша страна.
„ЕВИТА М БРОКЕР” ООД може да предаде Вашите лични данни на публични органи, застрахователни дружества, които са избрани от вас, наши доставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД.

Когато имаме намерение да предадем специални (чувствителни) лични данни на трета страна, ние ще направим това едва след като сме получили вашето съгласие. (изключение ще има само ако по закон сме задължени да направим друго).

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.


Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
„ЕВИТА М БРОКЕР” ООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Вашите лични данни се съхраняват съгласно законоустановените срокове за такива документи.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.


Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?
„ЕВИТА М БРОКЕР” ООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.
• В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
• Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. (В някои случаи това може да бъде представител в ЕС).
• Данни за контакт на Отговорника по защита на данните (ако има такова).
• Целите на обработването;
• Правното основание за обработката;
• Съответните категории лични данни, които се обработват;
• Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
• Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
• Ако обработката се основава на законните интереси на „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД  или на трета страна, информация за тези интереси.
• Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
• Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
• Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
• Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган, като компетентният за това орган за България е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).
• Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.
• Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.
• Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД или директно на Отговорник по защита на данните, чрез писмена молба изпратена на адреса посочен по-горе или ел. поща. 

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?
Необходимо е да попълните искане за достъп, което можете да намерите тук и Образец за оттегляне на съгласие за обработка и/или съхраняване на лични данни можете да изтеглите от тук или да отправите искане на посочените контактни данни на „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД, или директно на посочените контактни данни на Отговорник по защита на данните.

Данни за контакт с „ЕВИТА М БРОКЕР” ООД:
Местоположение:
Държава: Република България
Адрес: гр. София, квартал „Лозенец”, ул. „Николай Лилиев” № 19
Телефон: 0878 663 246
Ел. поща: online@evitambroker.eu  
Интернет страница: www.evitambroker.eu

Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
С нашия Отговорника по защита на данните можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: online@evitambroker.eu 
Телефон: 02 963 3757  

Моля, изчакайте