Общи условия

Условия за използване


Използвайки този уебсайт, Вие се съгласявате с условията изложени по-долу. Моля запознайте се внимателно с тях.
 
„Евита М Брокер” ООД, ЕИК 200495717  осъществява дейност като застрахователен брокер. Дружеството е регистрирано в гр. София 1592, район „Искър”, ж.к. „Дружба – 1”, бл. 160, вх. Г, ет. 7, ап. 115. Офисът на дружеството се намира в гр. София, на ул. „Николай Лилиев“ №19

„Евита М Брокер” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение № 198-ЗБ/ 30.11.2009 г. Тези обстоятелства може да установите на сайта на Комисията, който е на адрес http://www.fsc.bg.
Комисията за финансов надзор е държавният орган, упражняващ надзор върху дейността на застрахователните брокери. Адресът й е: гр. София 1000, ул. „Будапеща” № 16.

Всеки потребител потвърждава, че е прочел и разбрал Правилата за ползване на „Евита М Брокер” ООД. Посещавайки нашата интернет страница, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули.
Страницата може да съдържа връзки и препратки към други интернет страници. Тези линкове са единствено за ваше удобство и „Евита М Брокер” ООД не носи отговорност за съдържанието на Интернет страници, към които има линк.
Дружеството  не предоставя никаква гаранция от какъвто и да е вид, във връзка с достъпността, качеството и надеждността на достъпа до настоящата страница.
Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Цялата информация на тази интернет страница е публикувана без гаранции за всеобхватност, точност и приложимост за конкретна цел, невмешателство или друго нарушение на права.
„Евита М Брокер” ООД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. Дружеството се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но не носи отговорност за грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните.
„Евита М Брокер” ООД не носи отговорност за щети, възникнали по време или в следствие на ползване на сайта или поради невъзможност за ползването му.


Предлагани застраховки онлайн

Чрез този уебсайт дружеството предлага онлайн сключването на застраховките „Гражданска отговорност на собствениците и ползватели на МПС“, „Имущество“ на първи риск, „Каско“  и „Медицински разноски при пътуване в чужбина“, в избрано от потребителя застрахователно дружество.
Цената на предлаганите застраховки варира в зависимост от избрания застраховател, срока за който се сключва застраховката и клаузите в нея. Окончателната цена, включително разходите за доставка на застрахователната полица и съпътствуващите я документи, можете да разберете след пълно и коректно попълване на изискваните данни и преди да потвърдите окончателно решението си да закупите застраховката.
Информацията на сайта се актуализира от „Евита М Брокер” ООД своевременно, при промяна на тарифите на застрахователните дружества, така че определената чрез Менюто за онлайн застраховане цена да бъде актуална по възможност във всеки един момент.
Поръчаните чрез уебсайта застраховки и вноски се заплащат в брой на куриера, който Ви доставя полицата, през уеб-портала за електронни услуги и разплащания www.ePay.bg .
При плащане на поредна вноска по застраховка, сключена на разсрочено плащане, клиентът трябва изрично да заяви своето желание „Евита М Брокер” ООД да издаде и изпрати по куриер квитанция за плащане.
Заявката за издаване на квитанция за плащане на поредна вноска се извършва на интернет адрес www.evitambroker.eu/контакти, след което се уточнява начина на плащане и получаване на поредната вноска.
Поредна вноска може да бъде платена и в офиса на дружеството.

Сертификат за сигурност

Достъпът до сайта се осъществява с цифров сертификат, като се спазват абсолютно всички индустриални стандарти за криптография и сигурност.
Цялата информация, която обменяте с нас, е криптирана и се осъществява по SSL протокол.
 
Гаранционен фонд

Гаранционният фонд изплаща обезщетения на увредените при пътно-транспортни произшествия лица, когато те са причинени от неидентифицирано моторно превозно средство на територията на България или виновният водач няма сключена застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите”. За повече информация, моля обърнете се към Гаранционния фонд на следните адрес и телефони: гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев” №2, ет.4, тел. 02/980 30 49; 02/ 980 66 72.
 
Права и задължения на потребителите


Чрез използването на Менюто за онлайн застраховане, Вие сключвате договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние с „Евита М Брокер” ООД, съгласно Закона за предоставяне на финансови услуги от разстояние. Договорът се счита сключен от датата на подаване на поръчка от Вас за доставка на застраховка, чрез този сайт. Договорът се сключва за конкретна подадена от Вас поръчка и се прекратява с изпълнението на задължението на Дружеството да Ви достави полицата след заплащане на цената от Ваша страна.
Продуктите и услугите, предлагани чрез този уебсайт са предназначени само за лица с местоживеене или регистрация и извършване на дейност в България. Поръчвайки застраховка онлайн, Вие потвърждавате че сте местно лице и че ще уведомите „Евита М Брокер” ООД незабавно, ако престанете да бъдете такова.
С подаването на поръчка за доставка на застраховка през този уебсайт, Вие се съгласявате да получите застрахователната полица и съпътстващите я документи и да заплатите дължимата застрахователна премия преди изтичането на срока, в който може да се откажете от сключения с „Евита М Брокер” договор за предоставяне на финансова услуга от разстояние.
 
При желание за отказ на поръчката, преди нейното получаване е необходимо потребителят да уведоми дружеството на телефон +35929633757 или на електронна поща: office@evitambroker.eu.
Застрахователят има право да удържи дължимата застрахователна премия, от платената от Вас сума при сключване на застраховката, за срока, през който е действала застрахователната полица. Платените разходи по доставката на полицата  не подлежат на възстановяване, а Вие дължите на Дружеството разликата до пълния размер на куриерската услуга за доставянето й.
„Евита М Брокер” ООД няма да претендира неустойка за упражняване на правото да се откажете от сключения с Дружеството договор.

След изтичане на този 14 дневен срок, в случай че искате да се откажете от сключения чрез сайта застрахователен договор, трябва да се обърнете директно към застрахователното дружество, което е издало полицата ви.

Защита на личните данни

„Евита М Брокер” ООД притежава удостоверение за Администратор на лични данни № 287992/ 23.04.2013 г., издадено от Комисията за защита на личните данни.
Достъп до предоставената от Вас лична информация може да получи само оторизиран държавен орган, при определени от закона случаи и при изрично искане за това.
Дружеството събира лични данни (име, адрес, телефон, e-mail и т.н.) само в случай, че същите са доброволно предоставени от потребителите на уебсайта, във връзка с подаването на поръчка за закупуване на застраховка онлайн. Личните данни могат да бъдат използвани за директен маркетинг, чрез изпращането на допълнителна информация за услугите, предоставяни от дружеството и наши партньори.  Всякакви лични данни, предоставени доброволно от потребителите при използването на сайта, ще се използват само за целите, за които са предоставени и в съответствие с приложимото българско законодателство и със законодателството на Европейския съюз.
„Евита М Брокер” ООД няма право и няма да предоставя лични данни на потребители на уебсайта на трети лица, с изключение на застрахователните дружества, които издават поръчаните чрез нас полици, без изричното съгласие за това от страна на лицето, предоставило личните данни. В някои случаи, когато трети лица предоставят услуги, във връзка с поддържането на сайта, същите могат да получат достъп до личните данни на потребителите, само за целите на поддръжката му. Дружеството се задължава да предприеме всякакви мерки за защита на личните данни на потребителите, в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Екипът на Дружеството може да събира техническа информация, която не представлява лични данни. Тази информация ще бъде използвана само с цел подобряване на предлаганите услуги. Лични данни не могат да бъдат разкривани при събиране на такъв тип информация. IP адресите могат да се използват за идентифициране на потребителите на уебсайта само, но в случай на неизпълнение на настоящите Условия или когато е застрашено съдържанието на сайта или други потребители.
 
Приложимо право

Съдържанието на тази интернет страница и предлаганите услуги и информация са съобразени с приложимото българско право. Договорът за предоставяне на финансова услуга от разстояние сключен с нас, чрез използването на сайта е съобразен с разпоредбите на българското право.

Други условия

Условията за ползване се предоставят само на български език и могат да бъдат запазени на магнитен носител или да бъдат разпечатани от Вас по избор.
 
Съдържанието на уебсайта е защитено от законите за авторското право и други права на интелектуална собственост. Използваните на страницата търговски марки, фирмени наименования, промишлени дизайни и др. обекти на интелектуална собственост са обект на запазени права и защита. Всички имена на посочени  продукти са търговски марки или други обекти на право на интелектуална собственост, принадлежащи на лицата, посочени на уебсайта. Всички права, които не са изрично предоставени на трети лица, са запазени.

Разглеждане на жалби

В случай на недоволство или констатиране на нередности, бихме желали да ни уведомите. Вярваме, че разглеждането на жалбите Ви е начин за подобряване на работата ни и повишаване качеството на предлаганата от нас услуга.
Ще се постараем да разгледаме жалбата Ви бързо и резултатно. Поради това  искаме да бъдете максимално улеснени в подаването й. След като проучим внимателно случая, незабавно ще Ви уведомим за резултата.
Жалби относно качеството или срока на предоставяните услуги можете да подадете на следните адреси:
e-mail: office@evitambroker.eu; пощенски адрес: гр. София, кв.“Лозенец“, ул. „Николай Лилиев“ №19
Желателно е да посочите е-mail и телефон за обратна връзка.

Моля, изчакайте